ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління АМЕУ
від 8 грудня 2020 р.
протокол №
3

 

Типовий договір
транспортного експедирування
у внутрішньому та міжнародному сполученні

м. ________

«__» ________ 202_ р.

________________________________________________, іменоване надалі «Експедитор», в особі ___________________________, який (-а) діє на підставі _____________, з однієї сторони та

________________________________________________, іменоване надалі «Клієнт», в особі ___________________________, який (-а) діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Експедитор зобов’язується за плату та за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання визначених умовами цього Договору послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів у міжнародному та/або внутрішньому автомобільному сполученні.

1.2. Договір може використовуватись для довгострокового систематичного надання послуг Експедитора. Істотні умови Договору, необумовлені цим Договором, встановлюються в Заявці, яка є його невід’ємною частиною. В Заявці Сторони погоджують, зокрема, види та обсяг послуг експедитора, вид та найменування вантажу, розмір плати Експедитору, пункти відправлення та призначення вантажу, дату та точну адресу місця завантаження та розвантаження вантажу із зазначенням контактних телефонів, властивості вантажу та особливості його перевезення.

1.3. Якщо Експедитор є виконавцем перевезення вантажу автомобільним транспортом, до нього застосовуються норми та вимоги законодавства та міжнародних договорів як до перевізника.

1.4. Використані терміни відповідають законодавству України та Генеральним умовам транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ, якщо інше не вказано в Договорі.

1.5. «Транспортно-експедиторські послуги» означають будь-який вид послуг, що стосується перевезення, консолідації, зберігання, обробки, упаковки вантажів, а також додаткові та консультаційні послуги, які з цим пов'язані, зокрема щодо митних та податкових питань, але не обмежуючись ними, декларування вантажів, здійснення страхування вантажів, а також збір чи здійснення платежів або оформлення документів, що стосуються цих вантажів.

1.6. «Перевізник» означає будь-яку особу, яка фактично виконує перевезення вантажів власними або орендованими транспортними засобами (фактичний перевізник), а також будь-яку особу, що несе таку ж відповідальність як і перевізник, в результаті взятої на себе відповідальності, що виражена чи витікає з цього Договору (перевізник за договором).

1.7. «Вантаж» означає всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу, зокрема контейнери, вантажні піддони, або подібні предмети перевезення чи упаковки, які надаються не Експедитором.

1.8. «Письмово» означає письмову інформацію, створену, надіслану, прийняту чи збережену електронним, магнітним, оптичним чи іншим засобом, зокрема, але не обмежуючись, система електронного документообігу, телеграма, телекс, телефакс чи електронна пошта, якщо інформація доступна для подальшого використання.

1.9. «SDR» означає Спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights), визначені Міжнародним Валютним Фондом.

1.10. «Додаткові витрати» означають витрати, які виникли під час надання транспортно-експедиторських та/або інших послуг, в тому числі, але не виключно, плата за проїзд, простій, зберігання, зважування, навантаження, розвантаження. Додаткові витрати (їх обсяг) вважаються погодженими, зокрема, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Клієнта та мають документальне підтвердження.

1.11. Перевезення вантажів може здійснюватися, зокрема, з/без використання контейнерного обладнання (у тому числі спеціального рефрижераторного) та/або спеціально обладнаних транспортних засобів (тентові конструкції), виходячи із потреб Клієнта та властивостей вантажів, про що в Заявці здійснюється відповідний запис/відмітка.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Згідно з Договором Експедитор має право:

2.1.1. Укладати від свого імені або від імені Клієнта договори з третіми особами та здійснювати інші правочини для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

2.1.2. Отримувати від Клієнта плату та відшкодування додаткових, документально підтверджених витрат, здійснених Експедитором при виконанні Договору в інтересах Клієнта та/або у зв’язку з діями або бездіяльністю вантажоодержувача, вантажовідправника, Клієнта, залучених ним осіб.

2.1.3. Відступати від вказівок, інструкцій Клієнта, якщо їх дотримання загрожує нанесенню шкоди вантажу, безпеці людей, довкіллю або може призвести до збитків Експедитора чи Клієнта. Якщо немає можливості попередньо повідомити про це Клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано Експедитором у належний за наявними обставинами строк або протягом доби з моменту відправлення запиту, Експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомивши Клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Експедитору всі понесені останнім у зв'язку з цим витрати, а також оплатити вартість додаткових послуг на підставі рахунку, виставленого Експедитором.

2.1.4. Не починати виконання своїх обов’язків за цим Договором та Заявкою до моменту надання Експедитору всіх необхідних документів, зокрема, установлених державними органами, інформації про характер і властивості вантажу, умов його перевезення, обробки, перевалки, а також іншої інформації, необхідної для виконання Експедитором обов’язків, передбачених цим Договором. Експедитор письмово повідомляє Клієнта про такі обставини. Після письмового повідомлення Клієнту про відсутність будь-яких документів або інших причин неможливості виконання своїх зобов'язань з вини Клієнта Експедитор звільняється від відповідальності за невиконання даного Договору.

2.1.5. У разі порушення Клієнтом грошових зобов’язань за цим Договором, притримувати вантажі і будь-які документи, що їх стосуються, через будь-які платежі, які повинен здійснити Клієнт Експедитору в будь-який час, включаючи плату за зберігання і витрати на її покриття. Експедитор може здійснити таке притримання будь-яким розумним способом на свій розсуд. Притримання вантажу здійснюється після письмового повідомлення про це Клієнта незалежно від оплати наступних перевезень вантажів до повного погашення заборгованості перед Експедитором та відшкодування всіх витрат, здійснених Експедитором в інтересах Клієнта, у тому числі відшкодування витрат зі зберігання вантажу на час його притримання.

2.1.6. Відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі та/або в упаковці, завантажений та/або закрiплений способом, які не відповідають встановленим вимогам, у разі відсутності або неналежного маркування вантажу чи невідповідності вантажу товаросупровідним документам (в тому числі, перевищує вагові нормативи, допустимі для перевезення), про що Експедитор негайно протягом доби повідомляє Клієнта у письмовій (електронній) формі.

2.2. Згідно з Договором Клієнт має право:

2.2.1. Вимагати і одержувати від Експедитора інформацію про хід перевезення вантажу.

2.2.2. Визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту.

2.2.3. Давати вказівки Експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим Експедитору.

2.2.4.Змінювати маршрут доставки вантажу, кінцевого вантажоодержувача і вид транспорту, своєчасно повідомивши і письмово погодивши відповідні зміни з Експедитором з відшкодуванням останньому фактично понесених витрат на зміну маршруту.

2.3. Згідно з Договором Експедитор зобов’язаний:

2.3.1. Надавати транспортно-експедиторські та інші додаткові послуги в порядку та обсязі, встановленому цим Договором та додатками до нього, зокрема Заявками.

2.3.2. Діяти в інтересах Клієнта відповідно до Договору та чинного законодавства.

2.3.3. Здійснювати розрахунки з особами, залученими Експедитором для виконання Договору.

2.3.4. Повідомляти Клієнту письмово про всі обставини, які перешкоджають належному виконанню зобов’язань за Договором.

2.3.5. Попереджати Клієнта про відомі Експедитору можливі додаткові витрати.

2.4. Згідно з Договором Клієнт зобов’язаний:

2.4.1. Своєчасно надати Експедитору необхідну транспортну і товаро-супровідну документацію, повну і точну інформацію про характеристики вантажу, вагу, обсяг і кількість, безпечність, особливі умови перевезення.

2.4.2. У разі огляду вантажу в контейнері та/або транспортному засобі або іншої затримки вантажу в контейнері та/або транспортному засобі в портах, на прикордонних переходах на вимогу митних, інших офіційних контролюючих і правоохоронних органів, відшкодувати Експедитору витрати по оплаті вантажних операцій, зберігання контейнеру, простою транспортних засобів, згідно з рахунками залучених організацій.

2.4.3. Забезпечити належну тару, упаковку, маркування, пломбування, укладання, укриття, кріплення, комплектування, сепарацію вантажів, що виключає псування чи пошкодження вантажу при перевезенні, а також сприяти розтентуванню автомобіля. На вимогу водія змінити укладання та розміщення вантажу.

2.4.4. Виконувати грошові зобов’язання перед Експедитором без притримання в рахунок претензій.

2.4.5. Своєчасно надавати письмові чіткі доручення та інструкції.

2.4.6. У разі відмови та/або неотримання Клієнтом та/або вантажоодержувачем прибулого на його адресу вантажу (у тому числі в порту призначення), Клієнт оплачує всі додаткові витрати, спричинені такою відмовою та/або неотриманням, а також оплачує витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику/Клієнту або видалення/утилізації вантажу.

2.4.7. У разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж або в інших випадках неможливості доставити вантаж до пункту призначення Клієнт зобов'язаний негайно, але не пізніше доби, дати Експедитору вказівки про подальші дії з вантажем (доставка на склад Клієнта, вантажовідправнику, іншому вантажоодержувачу і т.п.) та відшкодувати Експедитору в повному обсязі пов’язані із цим витрати.

2.4.8. У разі неможливості виконати вказівки Клієнта Експедитор негайно повідомляє про це Клієнта. В цьому випадку Клієнт зобов'язаний негайно, але не пізніше доби, дати Експедитору іншу вказівку. У разі відсутності вказівки від Клієнта в зазначений термін, Експедитор має право здійснити подальші дії з вантажем на свій розсуд, діючи в інтересах Клієнта.

2.4.9. Якщо вантаж тимчасово вилучено або на вантаж (надане для перевезення обладнання/контейнер/транспортний засіб із вантажем) накладено арешт за рішенням суду, Клієнт зобов’язується компенсувати всі пов’язані з цим збитки та/або додаткові витрати Експедитора в повному обсязі.

2.4.10. Забезпечити завантаження та розміщення вантажу в автомобільному транспортному засобі (причепі, напівпричепі), що не перевищує вагові (габаритні) обмеження, встановлені законодавством держав, територією яких здійснюється перевезення.

2.4.11. Перед завантаженням автомобіля вимагати у водія документи, в яких зазначено державний номер автомобіля, а також посвідчення особи водія та звірити з даними, вказаними у Заявці.

2.4.12. Клієнт гарантує, що вантаж, переданий для перевезення, повністю відповідає товаросупровідним документам і не є предметом, виключеним чи обмеженим/забороненим в обороті відповідно до чинного законодавства України та держав, на території яких здійснюється перевезення, і не становить небезпеку для людей, транспортного засобу та навколишнього середовища.

2.4.13. Своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки забезпечувати проведення процедури завантаження/розвантаження транспортних засобів і митного оформлення вантажу, що перевозиться протягом 24 (завантаження) / 48 (розвантаження) годин при перевезеннях у міжнародному сполученні та 8 (завантаження) / 8 (розвантаження) годин при перевезеннях Україною, не допускаючи простою автомобілів під завантаженням та розвантаженням в пунктах призначення, понад встановлені цим пунктом граничні норми (нормативний простій).

2.4.14. Наднормативний простій автомобіля оплачується Клієнтом. У внутрішньому сполученні плата складає гривневий еквівалент 50 доларів США, а у міжнародному – гривневий еквівалент 100 доларів США за курсом на момент платежу за кожну розпочату добу простою, враховуючи вихідні та святкові дні, якщо інше не передбачено Сторонами у Заявці на конкретне перевезення. У разі прибуття автомобіля на місце завантаження або митного очищення (вивантаження) за 36 годин до вихідних і святкових днів, дані вихідні та святкові дні підлягають оплаті як дні наднормативного простою.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки здійснюються на підставі виставлених Експедитором рахунків шляхом банківського переказу з поточного рахунку Клієнта на поточний рахунок Експедитора.

3.2. Рахунок Експедитора, надісланий за допомогою електронних засобів зв'язку, вважається належним чином отриманий Клієнтом і приймається для оплати. Оригінал рахунку повинен бути підписаний уповноваженим представником Експедитора і спрямований Клієнту протягом семи календарних днів після відправки Клієнту електронної копії документа.

3.3. Датою виконання грошових зобов’язань Клієнтом є дата зарахування необхідної суми коштів на рахунок Експедитора.

3.4. Банківські витрати і комісії з переказу грошових коштів покладаються на Сторону, що здійснює банківську операцію.

3.5. За умови девальвації курсу гривні НБУ по відношенню до євро та/або долару США після виставлення рахунку більш, ніж на 3% в порівнянні з курсом, що діяв на момент виставлення такого рахунку, загальна сума виставленого рахунку на дату проведення розрахунку та/або оплати, збільшується на суму зазначеної курсової різниці. Експедитор має право виставити додатковий рахунок для покриття зазначеної різниці, який підлягає оплаті впродовж 5 (п’яти) банківських днів.

3.6. Всі грошові зобов’язання повинні бути виконані без будь-яких знижок або затримки через будь-яку претензію, зустрічну претензію або залік вимог.

3.7. Прийом і здача виконаних робіт (наданих послуг) здійснюється на підставі акту виконаних робіт (наданих послуг). Оформлений акт виконаних робіт, який є підтвердженням належного надання послуг Експедитором, направляється Клієнту разом з рахунком.

Якщо Клієнт протягом 3-х днів з моменту отримання акту виконаних робіт не направляє підписаний примірник акту виконаних робіт Експедитору або не направляє обґрунтовані заперечення, роботи вважаються прийнятими Клієнтом в повному обсязі незалежно від найменування документа.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та застосовного права.

4.2. Сторона, що прострочила виконання грошового зобов’язання, сплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. У разі прострочення більше ніж на 10 календарних днів до порушника застосовується штраф у розмірі 10% суми простроченого грошового зобов’язання.

4.3. Всі розрахунки зі сплати неустойок (штрафів) проводяться в національній валюті України за курсом НБУ, що встановлено на дату виставлення рахунку.

4.4. Під час організації перевезення вантажу за цим Договором, розмір відповідальності Експедитора за шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу, не перевищує розміру відповідальності перевізника, відповідно до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), вчиненої в Женеві 19 травня 1956 р.

4.4.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з вини Експедитора (залучених ним третіх осіб), Експедитор відшкодовує Клієнту завдану такими діями шкоду, в розмірі вартості втраченого / пошкодженого вантажу, відповідно до товаросупровідних документів.

4.4.2. У разі відсутності вини Експедитора та залучених ним третіх осіб у настанні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), відшкодування збитків, що настали внаслідок такої дорожньо-транспортної пригоди, підлягають відшкодуванню винною особою.

4.5. Форс-мажор:

4.5.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин та/або їх наслідків, що виникли після укладання Договору, які Сторона не могла ані передбачати, ані уникнути розумними заходами.

4.5.2. До форс-мажорних обставин належать надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором, а саме: збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, зокрема антитерористичні операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС), будь-які воєнні та/або правоохоронні операції; землетрус, повінь, пожежа, інші стихійні явища природи; страйк, постанови та/або розпорядження (акти, дії) державних органів, карантин, епідемія, пандемія, надзвичайний стан, військовий стан, надзвичайна ситуація, обмеження температурного режиму руху транспортних засобів, а також будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін.

4.5.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини та/або їх наслідки, зобов'язана негайно, однак не пізніше 10 (десяти) робочих днів, письмово повідомити іншу Сторону про настання подібних обставин та/або їх наслідків. На вимогу іншої Сторони має бути пред'явлений документ, який підтверджує неможливість виконання зобов’язань за Договором, виданий Торгово-промисловою палатою відповідної країни, або іншою уповноваженою організацією. Якщо такий документ виданий контрагенту Сторони, він визнається Сторонами підтвердженням обставин форс-мажору стосовно конкретної Заявки. У разі непред’явлення документу, положення про форс-мажор застосовуються на розсуд кредитора.

4.6. Відповідальність Клієнта:

4.6.1. У разі надання Експедитору недостовірної інформації щодо ваги та/або габаритів вантажу Клієнт зобов’язується у повному обсязі відшкодувати Експедитору будь-які пов’язані з цим витрати (збитки, штрафи, плату за проїзд тощо), Експедитора та залучених ним осіб.

4.6.2. Клієнт зобов'язується виконувати всі вимоги органів влади, сплачувати всі мита, податки, штрафи, збори, що стягуються органами влади, та відшкодувати понесені Експедитором витрати та/або збитки, викликані, в тому числі з причини будь-якого незаконного, невірного або недостатнього декларування, маркування, нумерації або адресації вантажу Клієнтом.

4.6.3. У разі відмови Клієнта від Заявки, непред'явлення вантажу до перевезення або неможливості виконання Договору з вини Клієнта з інших підстав, Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 10% вартості послуг, зазначених в Заявці та інші фактично понесені документально підтверджені витрати.

4.6.4. Клієнт несе відповідальність перед Експедитором за пошкодження контейнерного обладнання та/або тентової конструкції транспортних засобів, у період розпорядження/володіння, а саме з моменту отримання контейнеру та/або тентової конструкції транспортних засобів у місці навантаження/розвантаження до моменту передачі контейнеру Експедитору/Перевізнику у розмірі фактично нанесених збитків, понесених Експедитором при ремонті/заміні контейнерного обладнання та/або тентової конструкції транспортних засобів.

У разі втрати (пошкодження, забруднення) контейнерів/тентів іншого майна з вини Клієнта, в тому числі, через неправильне пакування або кріплення вантажу, останній відшкодовує Експедитору витрати, пов'язані з їх відновленням / очищенням / заміною відповідно до рахунків Експедитора.

4.6.5. У разі встановлення компетентними органами факту невідповідності фактично наданого для перевезення товару інформації та/або документам, наданих Клієнтом для перевезення вантажу та виявлення контрабандних або вилучених із цивільного обороту товарів, Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 100 тис. грн. та відшкодовує Експедитору збитки, зокрема шкоду діловій репутації та упущену вигоду. У разі наявності підписаних заявок від такого Клієнта, Експедитор має право на одностороннє розірвання Договору без будь-яких санкцій на користь Клієнта.

4.7. Відповідальність Експедитора:

4.7.1. Експедитор несе відповідальність за шкоду, завдану Клієнту внаслідок знищення, втрати або пошкодження вантажу з моменту отримання вантажу Експедитором або іншою особою, якій Експедитор довірив право на отримання вантажу до перевезення, і до моменту передачі зазначеному Клієнтом одержувачу, у разі коли така шкода настала з вини Експедитора.

4.7.2. Якщо за наслідками податкової перевірки Клієнта, контролюючим органом будуть нараховані податкові зобов'язання та/або штрафні санкції за результатами господарських операцій з Експедитором або зменшені суми податкового кредиту, Експедитор зобов'язується в межах встановлених законодавством строків сприяти Клієнту у захисті його інтересів у вигляді складання процесуальних документів, листів, пояснень, заяв, за необхідності вступу в судову справу в якості третьої особи на стороні Клієнта з метою недопущення настання негативних наслідків для Сторін Договору.

4.7.3. У випадку згоди Експедитора із висновками відповідного акту контролюючого органу та податковим повідомленням-рішенням Експедитор протягом трьох банківських днів після отримання відповідної вимоги зобов’язується перерахувати клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні.

Якщо Клієнт не скористається своїм правом судового оскарження податкового повідомлення-рішення, з яким не згоден Експедитор, то він не відшкодовує Клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні та будь-які штрафні санкції або збитки, що ним спричинені.

4.7.4. Експедитор не несе відповідальність за кількість та/або якість вантажу та/або його упаковки, доставлених в місце призначення вантажу при наявності непошкоджених пломб відправника, якими було опломбовано контейнер та/або транспортний засіб (тент) на місці завантаження/митного оформлення вантажу.

4.7.5. Експедитор не несе відповідальності:

- за втрату, пошкодження, знищення, затримку доставки вантажу, додаткові витрати, іншу шкоду, які стались внаслідок дій чи бездіяльності перевізників, інших контрагентів, обраних за інструкціями Клієнта або вантажовідправника;

- за затримку доставки вантажу при виконанні Договору, якщо така затримка пов’язана з обмеженою пропускною здатністю портів, аеропортів, залізниць, об’єктів інфраструктури та/або їх структурних підрозділів;

- за будь-які втрати або пошкодження вантажів у розмірі, що перевищує еквівалент 2 SDR за кілограм брутто-ваги втрачених або пошкоджених вантажів, якщо тільки особами, за яких несе відповідальність Експедитор, не була відшкодована більша сума. SDR (спеціальні права запозичення) закріплено у ст. 9 Кодексу торговельного мореплавства України та п. 2.6 Генеральних умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ.

4.7.6. Експедитор має право розпорядитися вантажем на свій розсуд за умови письмового повідомлення Клієнта за 10 (десять) днів до дати здійснення такого розпорядження або без письмового повідомлення Клієнта щодо вантажів, які зіпсувалися, зруйнувалися або знаходяться в стані, близькому до таких змін, які призвели або на підставі обґрунтованого припущення можуть призвести до загибелі або збитку для будь-якої особи або власності або порушення застосовуваних положень чинного законодавства у наступних випадках:

- у разі закінчення/відсутності продовження загального строку тимчасового зберігання товарів під митним контролем (90 календарних днів згідно зі ст. 204 Митного кодексу України);

- у разі перевищення витрат по зберіганню та/або обробці вантажу над вартістю вантажу та/або відмови Клієнта від прибулого на його адресу вантажу та/або відмови вантажоодержувача від прибулого на його адресу вантажу від Клієнта.

Всі фактичні витрати, понесені Експедитором/його субпідрядниками, зокрема, вартість простою транспортних засобів, а також витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику або Клієнту або утилізації чи знищення вантажу, оплачуються Клієнтом.

5. СПОРИ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

5.1. Сторони надають перевагу вирішенню спорів шляхом проведення двосторонніх переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, то спір розглядається в господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У разі виникнення претензії з боку Клієнта, пов'язаної з втратою, псуванням, пошкодженням або нестачею вантажу, розмір збитків Клієнта визначається відповідно до акту незалежної експертизи за станом вантажу, який встановлює факт настання шкоди, причини його виникнення та розмір заподіяної шкоди, оформляється експертами Торгово-промислової палати або незалежної сюрвейєрської компанії, що має відповідну ліцензію країни вантажоодержувача. Оплата послуг по незалежній експертизі відноситься на рахунок Клієнта з подальшим віднесенням вищеназваних витрат на винну сторону.

5.3. Претензія та/або позов до Експедитора, який виконував перевезення вантажу у внутрішньому та/або міжнародному сполученні (фактичний перевізник), можуть бути подані відповідно до ст. 315 Господарського кодексу України та/або Розділу V КДПВ відповідно. Термін позовної давності для вимог у зв'язку з перевезенням вантажу встановлено в один рік відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 258 та ч. 3 ст. 925 Цивільного кодексу України.

5.4. До правовідносин, що виникли на підставі Договору, застосовуються положення національних та міжнародних актів, які регулюють здійснення міжнародних перевезень, зокрема, Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП), Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), Закон України «Про автомобільний транспорт», Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, звичаї ділового обороту, а також чинні Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ.

6. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ДАНИМИ

6.1. Сторони погодили використання електронної пошти для обміну даними, зокрема документами. Обмін даними з використанням електронної пошти здійснюється з вказаних у цьому пункті та/або інших умовах Договору (Заявки) адрес електронної пошти (e-mail):

Експедитора: _____________ Клієнта:_____________ 

6.2. У разі зміни адреси, банківських реквізитів або адреси електронної пошти Сторона даного Договору зобов'язана протягом десяти робочих днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі і вказати нові реквізити. В іншому випадку повідомлення іншої Сторони вважатимуться отриманими відповідною Стороною, якщо вони відправлені по відомим їй реквізитами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договір набирає чинності з моменту укладення та діє до «__» ________ 202_ р.

7.2. Якщо жодна зі Сторін Договору за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору не сповістить іншу Сторону в письмовій формі про розірвання Договору, цей Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний календарний рік на тих самих умовах.

7.3. Розірвання Договору можливе за ініціативою однієї зі Сторін в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення про це іншої Сторони за 20 днів і виконання всіх раніше прийнятих зобов'язань в рамках цього Договору.

7.4. Договір, а також вся надана Сторонами одна одній у зв'язку із виконанням даного Договору інформація є конфіденційною. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів проти розголошення її третім особам і організаціям, крім випадків коли надання інформації є необхідним для виконання Договору. У всіх інших випадках таке розголошення допускається з письмового дозволу іншої Сторони.

7.5. Сторони дають згоду один одному на обробку своїх персональних даних в рамках виконання Договору, а також надання звітності до податкових органів. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані можуть бути внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕКСПЕДИТОР

КЛІЄНТ

Написати нам