Згідно Статуту Асоціації структура є такою:

Загальні збори членів Асоціації є вищим керівним органом Асоціації, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

Правління Асоціації.

Президент Асоціації.

Ревізійна комісія є контролюючим органом Асоціації.

Виконавча адміністрація є виконавчим органом Асоціації, який очолює Генеральний директор Асоціації.

Консультативними органами Асоціації є профільні комітети, робочі групи та інші органи, що можуть створюватися за рішенням Загальних зборів або Правління.