ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління АМЕУ
від 
28 квітня 2024 р.
протокол № 22

 

 

Типовий договір № _________
транспортного експедирування АМЕУ


м. ________«__» ________ 202_ р.

________________________________________________, іменоване надалі «Експедитор», в особі ___________________________, який (-а) діє на підставі _____________, з однієї сторони та

________________________________________________, іменоване надалі «Клієнт», в особі ___________________________, який(-а) діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • Експедитор зобов’язується за плату та за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання визначених умовами цього Договору послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу.
 • Договір може використовуватись для довгострокового систематичного надання послуг Експедитора. Істотні умови Договору, необумовлені цим Договором, встановлюються в Заявці, яка є його невід’ємною частиною. В Заявці Сторони погоджують, зокрема, але не виключно, види та обсяг послуг експедитора, вид та найменування вантажу, розмір плати Експедитору, пункти відправлення та призначення вантажу.
 • Використані терміни відповідають законодавству України та Генеральним умовам транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ, якщо інше не вказано в Договорі.
 • «Транспортно-експедиторські послуги» означають будь-який вид послуг, що стосується перевезення, консолідації, зберігання, обробки, упаковки вантажів, а також додаткові та консультаційні послуги, які з цим пов'язані, зокрема щодо митних та податкових питань, але не обмежуючись ними, декларування вантажів, здійснення страхування вантажів, а також збір чи здійснення платежів або оформлення документів, що стосуються цих вантажів.
 • «Перевізник» означає будь-яку особу, яка фактично виконує перевезення вантажів власними або орендованими транспортними засобами (виконавчий перевізник), а також будь-яку особу, що несе таку ж відповідальність як і перевізник, в результаті взятої на себе відповідальності, що виражена чи витікає з домовленості (перевізник за договором).
 • «Вантаж» означає всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу, зокрема контейнери, вантажні піддони, або подібні предмети перевезення чи упаковки, які надаються не Експедитором.
 • «Письмово» означає письмову інформацію, створену, надіслану, прийняту чи збережену електронним, магнітним, оптичним чи іншим засобом, зокрема, але не обмежуючись, система електронного документообігу, телеграма, телекс, телефакс чи електронна пошта, якщо інформація доступна для подальшого використання.
 • «SDR» означає Спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights), визначені Міжнародним Валютним Фондом.
 • «Додаткові витрати» означають витрати, які виникли під час надання транспортно-експедиторських та/або інших послуг, в тому числі, але не виключно, демередж, детеншен, простій, зберігання, зважування, навантаження, розвантаження.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 • Згідно з Договором Експедитор має право:
 • Укладати від свого імені договори та інші правочини з третіми особами для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
 • Отримувати від Клієнта плату та відшкодування додаткових, документально підтверджених витрат, які виникли у Експедитора при виконанні Договору в інтересах Клієнта та/або з вини Клієнта, залучених ним осіб.
 • Відступати від вказівок, інструкцій Клієнта, якщо їх дотримання загрожує нанесенню шкоди вантажу, безпеці людей, довкіллю або може призвести до збитків Експедитора чи Клієнта. Якщо немає можливості попередньо повідомити про це Клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано Експедитором у належний за наявними обставинами строк або протягом доби з моменту відправлення запиту, Експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомивши Клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим. ККлієнт зобов'язаний відшкодувати всі витрати, які виникли у Експедитора у зв'язку з цим, а також оплатити вартість додаткових послуг на підставі рахунку, виставленого Експедитором.
 • Не починати виконання своїх обов’язків за цим Договором та Заявкою до моменту надання Експедитору всіх необхідних документів, зокрема, установлених державними органами, інформації про характер і властивості вантажу, умов його перевезення, обробки, перевалки, а також іншої інформації, необхідної для виконання Експедитором обов’язків, передбачених цим Договором. Експедитор письмово повідомляє Клієнта про такі обставини. Після письмового повідомлення Клієнту про відсутність будь-яких документів або інших причин неможливості виконання своїх зобов'язань з вини Клієнта Експедитор звільняється від відповідальності за невиконання даного Договору.
 • У разі порушення Клієнтом грошових зобов’язань за цим Договором, притримувати вантажі і будь-які документи, що їх стосуються, через будь-які платежі, які повинен здійснити Клієнт Експедитору в будь-який час, включаючи плату за зберігання і витрати на її покриття. Експедитор може здійснити таке притримання будь-яким розумним способом на свій розсуд. Притримання вантажу здійснюється після письмового повідомлення про це Клієнта незалежно від оплати наступних перевезень вантажів до повного погашення заборгованості перед Експедитором та відшкодування всіх витрат, здійснених Експедитором в інтересах Клієнта, у тому числі відшкодування витрат зі зберігання вантажу на час його притримання.
 • Відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі та/або в упаковці та/або завантажений та закрiплений способом, які не відповідають встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу чи невідповідності вантажу товаросупровідним документам, про що Експедитор негайно протягом доби повідомляє Клієнта у письмовій (електронній) формі.
 • У разі запровадження надзвичайного або воєнного стану на території країни, через яку слідує вантаж, обмеження роботи портів / скасування суднозаходів або існування будь-яких інших об’єктивних ризиків, включаючи воєнні дії, загрозу знищення, втрати, захоплення або викрадення вантажу під час його перевезення, інших обставин непереборної сили, Клієнт погоджується з правом Експедитора самостійно змінити маршрут перевезення вантажу, про який Експедитор невідкладно повідомляє Клієнта, з покладенням на Клієнта зобов’язань прийняти вантаж у пункті призначення та відшкодування усіх витрат, пов’язаних зі зміною маршруту.

 • Згідно з Договором Клієнт має право:
 • Вимагати і одержувати від Експедитора інформацію про хід перевезення вантажу.
 • Визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту.
 • Давати вказівки Експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим Експедитору.
 • Змінювати маршрут доставки вантажу, кінцевого вантажоодержувача і вид транспорту, своєчасно повідомивши і письмово погодивши відповідні зміни з Експедитором з відшкодуванням витрат, які виникли у останнього у зв’язку зі зміною маршруту.
 • Згідно з Договором Експедитор зобов’язаний:
 • Надавати транспортно-експедиторські та інші додаткові послуги в порядку та обсязі, встановленому цим Договором та додатками до нього, зокрема Заявками.
 • Діяти в інтересах Клієнта відповідно до Договору та чинного законодавства.
 • Здійснювати розрахунки з особами, залученими Експедитором для виконання Договору.
 • Повідомляти Клієнту письмово про всі обставини, які перешкоджають належному виконанню зобов’язань за Договором.
 • Попереджати Клієнта про відомі Експедитору можливі додаткові витрати.
 • Згідно з Договором Клієнт зобов’язаний:
 • Своєчасно надати Експедитору необхідну транспортну і товаро-супровідну документацію, повну і точну інформацію про характеристики вантажу, вагу, обсяг і кількість, безпечність, особливі умови перевезення.
 • У разі огляду вантажу в контейнері та/або транспортному засобі або іншої затримки вантажу в контейнері та/або транспортному засобі в портах відвантаження, перевалки, прибуття, на прикордонних переходах на вимогу митних, інших офіційних контролюючих і правоохоронних органів, зобов'язаний відшкодувати Експедитору витрати по оплаті вантажних операцій, зберігання контейнеру, простою транспортних засобів, а також демереджу/детеншену (плати за наднормативне використання контейнерного обладнання судноплавної контейнерної лінії власнику контейнерного обладнання) згідно з рахунками організації, що здійснила вантажні операції, порту, терміналів, перевізників, тарифів лінії, інших організацій.
 • Забезпечити належну упаковку, маркування, комплектування і сепарацію вантажів.
 • Виконати грошові зобов’язання перед Експедитором без притримання в рахунок претензій.
 • Своєчасно надавати письмові чіткі доручення та інструкції.
 • У разі відмови та/або неотримання Клієнтом та/або вантажоодержувачем прибулого на його адресу вантажу (у тому числі в порту призначення), Клієнт оплачує всі додаткові витрати, спричинені такою відмовою та/або неотриманням, а також оплачує витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику/Клієнту або видалення/утилізації вантажу.
 • У разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж або в інших випадках неможливості доставити вантаж до пункту призначення Клієнт зобов'язаний негайно, але не пізніше доби, дати Експедитору вказівки про подальші дії з вантажем (доставка на склад Клієнта, вантажовідправнику, іншому вантажоодержувачу і т.п.). Клієнт зобов'язується відшкодувати Експедитору всі витрати, пов'язані з виконанням його доручень.
 • У разі неможливості виконати вказівку Клієнта Експедитор негайно повідомляє про це Клієнта. В цьому випадку Клієнт зобов'язаний негайно, але не пізніше доби, дати Експедитору іншу вказівку.
 • У разі відсутності вказівки від Клієнта в зазначений термін, Експедитор має право здійснити подальші дії з вантажем на свій розсуд. У такому випадку, послуги вважаються надані Експедитором належним чином в повному обсязі та мають бути сплачені Клієнтом в повному обсязі.
 • Якщо вантаж тимчасово вилучено або на вантаж накладено арешт за рішенням суду, Клієнт зобов’язується компенсувати всі пов’язані з цим збитки та/або додаткові витрати Експедитора в повному обсязі та невідкладно вжити заходів для повернення контейнерного обладнання/транспортних засобів, що надані для перевезення вантажу Експедитором або залученою ним особою.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Розрахунки здійснюються на підставі виставлених Експедитором рахунків шляхом банківського переказу з рахунку Клієнта на рахунок Експедитора.
 • Рахунок Експедитора, надісланий за допомогою електронних засобів зв'язку, вважається належним чином отриманий Клієнтом і приймається для оплати. Оригінал рахунку повинен бути підписаний уповноваженим представником Експедитора і спрямований Клієнту протягом семи календарних днів після відправки Клієнту електронної копії документа.
 • Датою виконання грошових зобов’язань Клієнтом є дата зарахування необхідної суми коштів на рахунок Експедитора.
 • Банківські витрати і комісії з переказу грошових коштів покладаються на Сторону, що здійснює банківську операцію.
 • У випадку коли сторонами вартість послуг визначена в еквіваленті іноземної валюти, розрахунки здійснюються в національній валюті України за офіційним курсом НБУ відповідної валюти на день виставлення рахунку, якщо інший порядок її визначення не встановлений у Заявці.
 • За умови девальвації курсу гривні НБУ по відношенню до євро та/або долару США після виставлення рахунку більш, ніж на 3% в порівнянні з курсом, що діяв на момент виставлення такого рахунку, загальна сума виставленого рахунку на дату проведення розрахунку та/або оплати, збільшується на суму зазначеної курсової різниці. Експедитор має право виставити додатковий рахунок для покриття зазначеної різниці, який підлягатиме оплаті впродовж 5 (п’яти) банківських днів.
 • За умови істотної зміни цін на пальне (більш як на 3% в порівнянні з ціною, що існувала на момент підписання заявки) та у випадку настання інших обставин, що суттєво впливають на формування вартості послуг Експедитора та тарифів залучених ним третіх осіб, загальна сума вартості послуг може бути збільшена на суму різниці вартості пального.
 • Всі грошові зобов’язання повинні бути виконані без будь-яких знижок або затримки через будь-яку претензію, зустрічну претензію або залік вимог.
 • Прийом і здача виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних робіт. Оформлений акт виконаних робіт, який є підтвердженням належного надання послуг Експедитором, направляється Клієнту разом з рахунком.
 • Якщо Клієнт протягом 3-х днів з моменту отримання акту виконаних робіт не направляє підписаний примірник акта виконаних робіт Експедитору або не направляє обґрунтовані заперечення, роботи вважаються прийнятими Клієнтом в повному обсязі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та застосовного права.
 • Сторона, що прострочила виконання грошового зобов’язання, сплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. У разі прострочення більше ніж на 10 календарних днів до порушника застосовується штраф у розмірі 10% суми простроченого грошового зобов’язання.
 • Нарахування пені здійснюється протягом всього строку порушення зобов'язання.
  Сторони домовились, що до вимог про стягнення пені, неустойки та/або інших штрафних санкцій за порушення грошових зобов’язань за цим Договором застосовується позовна давність строком три роки.
 • Всі розрахунки зі сплати неустойок (штрафів) проводяться в національній валюті України за курсом НБУ, що діє на дату виставлення рахунку.
 • Розмір (обсяг, межі) відповідальності Експедитора за втрату або пошкодження вантажу не перевищують розміру відповідальності перевізника, що встановлено законом або міжнародним договором. Розмір відповідальності Експедитора не може перевищувати вартості вантажу.
 • Форс-мажор:
 • Сторони Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин та/або їх наслідків, що виникли після укладання Договору, які Сторона не могла ані передбачати, ані уникнути розумними заходами.
 • До форс-мажорних обставин належать надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором, а саме: збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, зокрема антитерористичні операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС), будь-які воєнні та/або правоохоронні операції; землетрус, повінь, пожежа, інші стихійні явища природи; страйк, блокади, демонстрації, масові заходи, акції протесту,постанови та/або розпорядження (акти, дії) державних органів, карантин, епідемія, пандемія, надзвичайний стан, військовий стан, надзвичайна ситуація, а також будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін.
 • Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини та/або їх наслідки, зобов'язана негайно, однак не пізніше 10 (десяти) робочих днів, письмово повідомити іншу Сторону про настання подібних обставин та/або їх наслідків. На вимогу іншої Сторони має бути пред'явлений документ, який підтверджує неможливість виконання зобов’язань за Договором, виданий Торгово-промисловою палатою відповідної країни, або іншою уповноваженою організацією. Якщо такий документ виданий контрагенту Сторони, він визнається Сторонами підтвердженням обставин форс-мажору стосовно конкретної Заявки. У разі непред’явлення документу, положення про форс-мажор застосовуються на розсуд кредитора.
 • При цьому, Клієнт зобов’язаний відшкодувати витрати, які виникли у Експедитора та сплатити фактично надані Експедитором послуги, включаючи простій транспортних засобів демередж судна та контейнерного обладнання, до настання форс-мажорних обставин.
 • Відповідальність Клієнта:
 • У разі надання Експедитору недостовірної інформації щодо ваги та/або габаритів вантажу Клієнт зобов’язується у повному обсязі відшкодувати Експедитору витрати, понесені ним для відшкодування перевізнику адміністративно-господарських санкцій та коштів, внесених останнім у рахунок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу (в тому числі як складової ставки єдиного збору).
 • Клієнт зобов'язується виконувати всі вимоги органів влади, сплачувати всі мита, податки, штрафи, збори, що стягуються органами влади, та відшкодувати витрати або збитки, які виникли у Експедитора, в тому числі з причини будь-якого незаконного, невірного або недостатнього декларування, маркування, нумерації або адресації вантажу Клієнтом.
 • Клієнт несе відповідальність перед Експедитором за користування контейнерним і іншим обладнанням понад установлений строк (демередж та/або детеншен). Клієнт відшкодовує Експедитору витрати згідно з рахунками порту, терміналів, перевізників, тарифів лінії, інших організацій.
 • У випадку відмови від Заявки після її погодження Сторонами Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 10% вартості послуг, зазначених в Заявці, та сплачує інші документально підтверджені витрати, які виникли у Експедитора.
 • Відповідальність Експедитора:
 • Експедитор несе відповідальність за шкоду, завдану Клієнту внаслідок знищення, втрати або пошкодження вантажу з моменту отримання вантажу Експедитором або іншою особою, якій Експедитор довірив право на отримання вантажу до перевезення, і до моменту передачі зазначеному Клієнтом одержувачу, у разі коли така шкода настала з вини Експедитора та не мала місце під час морського перевезення.
 • Якщо за наслідками податкової перевірки Клієнта, контролюючим органом будуть нараховані податкові зобов'язання та/або штрафні санкції за результатами господарських операцій з Експедитором або зменшені суми податкового кредиту, Експедитор зобов'язується в межах встановлених законодавством строків сприяти Клієнту у захисті його інтересів у вигляді складання процесуальних документів, листів, пояснень, заяв, за необхідності вступу в судову справу в якості третьої особи на стороні Клієнта з метою недопущення настання негативних наслідків для Сторін Договору.
 • У випадку згоди Експедитора із висновками відповідного акту контролюючого органу та податковим повідомленням-рішенням Експедитор протягом трьох банківських днів після отримання відповідної вимоги зобов’язується перерахувати клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні.
 • Якщо Клієнт не скористається своїм правом судового оскарження податкового повідомлення-рішення, з яким не згоден Експедитор, то він не відшкодовує Клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні та будь-які штрафні санкції або збитки, що ним спричинені.
 • Експедитор не несе відповідальність за кількість та/або якість вантажу та/або його упаковки, доставлених в місце призначення вантажу при наявності непошкоджених пломб відправника, якими було опломбовано контейнер та/або транспортний засіб на місці завантаження/митного оформлення вантажу.
 • Експедитор не несе відповідальності:

- за втрату, пошкодження, знищення, затримку доставки вантажу, додаткові витрати, іншу шкоду, які стались внаслідок дій чи бездіяльності перевізників, інших контрагентів, обраних за інструкціями Клієнта або вантажовідправника, а також внаслідок дій чи бездіяльності морських портів, терміналів, агентів морських перевізників (судноплавних ліній), морських перевізників (судноплавних ліній), залізниць, суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище;

- за затримку доставки вантажу при виконанні Договору, якщо така затримка пов’язана з обмеженою пропускною здатністю портів, аеропортів, залізниць, об’єктів інфраструктури та/або їх структурних підрозділів;

- за будь-які втрати або пошкодження вантажів у розмірі, що перевищує еквівалент 2 SDR за кілограм брутто-ваги втрачених або пошкоджених вантажів, якщо тільки особами, за яких несе відповідальність Експедитор, не була відшкодована більша сума. SDR (спеціальні права запозичення) закріплено у ст. 9 Кодексу торговельного мореплавства України та п. 2.6 Генеральних умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ.  

 • Експедитор має право розпорядитися вантажем на свій розсуд за умови письмового повідомлення Клієнта за 10 (десять) днів до дати здійснення такого розпорядження або без письмового повідомлення Клієнта щодо вантажів, які зіпсувалися, зруйнувалися або знаходяться в стані, близькому до таких змін, які призвели або на підставі обґрунтованого припущення можуть призвести до загибелі або збитку для будь-якої особи або власності або порушення застосовуваних положень чинного законодавства у наступних випадках:

- у разі закінчення/відсутності продовження загального строку тимчасового зберігання товарів під митним контролем (90 календарних днів згідно зі ст. 204 Митного кодексу України);

- у разі перевищення витрат по зберіганню та/або обробці вантажу над вартістю вантажу та/або відмови Клієнта від прибулого на його адресу вантажу та/або відмови вантажоодержувача від прибулого на його адресу вантажу від Клієнта.

Всі фактичні витрати, які виникли у Експедитора/його субпідрядника/морського перевізника, зокрема, вартість простою транспортних засобів,  демередж та/або детеншен судноплавної контейнерної лінії – власника контейнерного обладнання, а також витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику або Клієнту або утилізації чи знищення вантажу, оплачуються Клієнтом.

У разі запровадження надзвичайного або воєнного стану на території країни, через яку слідує вантаж, обмеження роботи портів / скасування суднозаходів або існування будь-яких інших об’єктивних ризиків, включаючи воєнні дії, загрозу знищення, втрати, захоплення або викрадення вантажу під час його перевезення, інших обставин непереборної сили, якщо в будь-який час на організацію перевезення вплинуть або можуть вплинути будь-які перешкоди, ризики, затримки, труднощі будь-якого характеру і які не залежать від волі Експедитора, Клієнт зобов’язаний надати додаткові письмові інструкції щодо вантажу та узгодити їх з Експедитором.

У випадку відсутності відповідних інструкцій Клієнта більше ніж 30 календарних днів, Експедитор має право самостійно змінити маршрут перевезення та/або призупинити перевезення вантажу або відмовитися від перевезення та передати вантаж у розпорядження Клієнта в будь-якому місці чи порту, який Експедитор може вважати безпечним і зручним, про що письмово повідомляє Клієнта. Клієнт зобовʼязується прийняти у визначеному експедитором місці вантаж та у разі виникнення, оплатити додаткові витрати, повʼязані зі збереженням вантажу та зміною маршруту. У разі неприйняття вантажу Клієнтом, відповідальність Експедитора за збереження такого вантажу припиняється, а зобов’язання Експедитора за даним договором вважаються виконаними в повному обсязі.

5. СПОРИ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

 • Сторони надають перевагу вирішенню спорів шляхом проведення двосторонніх переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, то спір розглядається в господарському суді відповідно до чинного законодавства України.
 • У разі виникнення претензії з боку Клієнта, пов'язаної з втратою, псуванням, пошкодженням або нестачею вантажу, розмір збитків Клієнта визначається відповідно до акту незалежної експертизи за станом вантажу, який встановлює факт настання шкоди, причини його виникнення та розмір заподіяної шкоди, оформляється експертами Торгово-промислової палати або незалежної сюрвеєрської компанії, що має відповідну ліцензію країни вантажоодержувача. Оплата послуг по незалежній експертизі відноситься на рахунок Клієнта з подальшим віднесенням вищеназваних витрат на винну сторону.
 • Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити.
 • До правовідносин, що виникли на підставі Договору, застосовуються положення міжнародних актів, які регулюють здійснення міжнародних перевезень певними видами транспорту, зокрема, Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП), Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. в ред. протоколів від 23.02.1968 р. та 21.12.1979 р. (Гаазько-Вісбійські правила), Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 р. (Гамбурзькі правила), Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (Монреальська конвенція 1999 р.), норми національного законодавства України, звичаї ділового обороту, а також чинні Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ, Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати.

6. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ДАНИМИ

 • Сторони погодили використання електронної пошти для обміну даними, зокрема документами. Обмін даними з використанням електронної пошти здійснюється з електронних адрес (e-mail) Сторін, що зазначені у реквізитах.
 • Створення електронного документа завершується накладанням електронного підпису, зокрема факсиміле підписанта Договору або особи, зазначеної у додатковій угоді.
 • Сторони несуть відповідальність за належне використання електронної пошти, своєчасну перевірку в робочий час і наслідки доступу до неї третіх осіб.
 • У разі зміни адреси, банківських реквізитів або адреси електронної пошти Сторона даного Договору зобов'язана протягом десяти робочих днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі і вказати нові реквізити. В іншому випадку повідомлення іншої Сторони вважатимуться отриманими відповідною Стороною, якщо вони відправлені по відомим їй реквізитами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Договір набирає чинності з моменту укладення та діє до «__» ________ 202_ р.
 • Якщо жодна зі Сторін Договору за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору не сповістить іншу Сторону в письмовій формі про розірвання Договору, цей Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний календарний рік на тих самих умовах.
 • Розірвання Договору можливе за ініціативою однієї зі Сторін в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення про це іншої Сторони за 20 днів і виконання всіх раніше прийнятих зобов'язань в рамках цього Договору.
 • Договір, а також вся надана Сторонами одна одній у зв'язку із виконанням даного Договору інформація є конфіденційною. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів проти розголошення її третім особам і організаціям, крім випадків коли надання інформації є необхідним для виконання Договору. У всіх інших випадках таке розголошення допускається з письмового дозволу іншої Сторони.
 • Сторони дають згоду один одному на обробку своїх персональних даних в рамках виконання Договору, а також надання звітності до податкових органів. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані можуть бути внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕКСПЕДИТОР

e-mail:

____________ / ____________

КЛІЄНТ

e-mail:

____________ / ____________