ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління АМЕУ
від 24
 вересня 2021 р.
протокол № 8

 

Договір
транспортного експедирування у повітряному сполученні

м. ________

                                                                                                                                                                                                       «__» ________ 202_ р.

________________________________________________, іменоване надалі «Експедитор», в особі ___________________________, який (-а) діє на підставі _____________, з однієї сторони та

________________________________________________, іменоване надалі «Клієнт», в особі ___________________________, який (-а) діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Експедитор зобов’язується за плату та за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання визначених умовами цього Договору послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів у будь-яких видах повітряного сполучення.

1.2. Договір може використовуватись для довгострокового систематичного надання послуг Експедитора. Істотні умови Договору, необумовлені цим Договором, встановлюються в Заявці, яка є його невід’ємною частиною. В Заявці Сторони погоджують, зокрема, види та обсяг послуг експедитора, вид та найменування вантажу, розмір плати Експедитору, пункти відправлення та призначення вантажу, дату та точну адресу місця завантаження та розвантаження вантажу із зазначенням контактних телефонів, властивостей вантажу та особливостей його перевезення.

1.3. Використані терміни відповідають законодавству України та Генеральним умовам транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ (посилання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007389-20#Text), якщо інше не вказано в Договорі.

1.4. «Транспортно-експедиторські послуги» означають будь-який вид послуг, що стосується перевезення, консолідації, зберігання, обробки, упаковки вантажів, а також додаткові та консультаційні послуги, які з цим пов'язані, зокрема щодо митних та податкових питань, але не обмежуючись ними, декларування вантажів, здійснення страхування вантажів, а також збір чи здійснення платежів або оформлення документів, що стосуються цих вантажів.

1.5. «Транспортний засіб» означає, зокрема, будь-яке повітряне судно (ПС), стандартні засоби пакування (Unit Load Device – ULD).

1.6. «Перевізник» означає будь-яку особу, яка фактично виконує перевезення вантажів власними або орендованими транспортними засобами (фактичний перевізник), а також будь-яку особу, що несе таку ж відповідальність як і перевізник, в результаті взятої на себе відповідальності, що виражена чи витікає з цього Договору (перевізник за договором).

1.7. «Вантаж» означає всі предмети з моменту прийняття для перевезень до здачі одержувачу вантажу, зокрема контейнери, вантажні піддони, або подібні предмети перевезення чи упаковки, які надаються не Експедитором.

1.8. «Письмово» означає письмову інформацію, створену, надіслану, прийняту чи збережену електронним, магнітним, оптичним чи іншим засобом, зокрема, система електронного документообігу, телеграма, телекс, телефакс чи електронна пошта, якщо інформація доступна для подальшого використання.

1.9. «SDR» означає Спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights), визначені Міжнародним Валютним Фондом.

1.10. «Додаткові витрати» означають витрати, які виникли під час надання транспортно-експедиторських та/або інших послуг, зокрема, простій, зберігання, зважування, навантаження, розвантаження. Додаткові витрати (їх обсяг) вважаються погодженими, зокрема, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Клієнта та мають документальне підтвердження.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Згідно з Договором Експедитор має право:

2.1.1. Укладати від свого імені або від імені Клієнта договори з третіми особами та здійснювати інші правочини для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. З питань продажу повітряних перевезень Експедитор взаємодіє з сертифікованим суб'єктом, що надає агентські послуги, або безпосередньо з перевізником, якщо Експедитор має відповідний сертифікат.

2.1.2. Отримувати від Клієнта плату та відшкодування додаткових, документально підтверджених витрат, здійснених Експедитором при виконанні Договору в інтересах Клієнта та/або у зв’язку з діями або бездіяльністю вантажоодержувача, вантажовідправника, Клієнта, залучених ним осіб.

2.1.3. Відступати від вказівок, інструкцій Клієнта, якщо їх дотримання загрожує нанесенню шкоди вантажу, безпеці людей, довкіллю або може призвести до збитків Експедитора чи Клієнта. Якщо немає можливості попередньо повідомити про це Клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано Експедитором у належний за наявними обставинами строк або протягом доби з моменту відправлення запиту, Експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомивши Клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Експедитору всі понесені останнім у зв'язку з цим витрати, а також оплатити вартість додаткових послуг на підставі рахунку, виставленого Експедитором.

2.1.4. Не починати або призупиняти виконання своїх обов’язків за цим Договором та Заявкою до моменту виплати заборгованості, надання Експедитору всіх необхідних документів, зокрема, установлених державними органами, інформації про характер і властивості вантажу, умов його перевезення, обробки, перевалки, а також іншої інформації, необхідної для виконання Експедитором обов’язків, передбачених цим Договором. Експедитор письмово повідомляє Клієнта про такі обставини. Відсутність необхідних документів, інформації або інші причини неможливості виконання зобов'язань з вини Клієнта звільняють Експедитора від відповідальності за невиконання цього Договору.

2.1.5. Відмовити або призупинити виконання Заявки, якщо володільці транспортних засобів, інфраструктури не можуть забезпечити виконання заявок Клієнта та/або якщо заборонено/обмежено використання повітряного простору, інфраструктури, транспортних засобів. В такому випадку підстави для відповідальності Експедитора не виникають.

2.1.6. Якщо вантажоодержувач не з’явився для отримання вантажу або відмовляється його отримати, Експедитор повідомляє про це Клієнта, а Клієнт у строк, визначений Експедитором, зобов’язаний погодити з ним письмово подальші дії щодо вантажу (повернення вантажовідправнику, передача іншому вантажоодержувачу, перевезення в інший пункт призначення тощо) та в повному обсязі оплатити додаткові послуги і витрати, пов’язані з вчиненням цих дій на підставі виставленого Експедитором рахунку.

2.1.7. Якщо в строк, визначений Експедитором, Клієнт не погодив подальші дії щодо вантажу або якщо таке погодження неможливе, або якщо затримка для такого погодження може призвести до ушкодження вантажу чи неможливості його використання за призначенням, Експедитор має право самостійно визначити подальші дії з вантажем. Витрати, понесені у зв’язку з цим Експедитором, відшкодовуються Клієнтом в повному обсязі.

2.1.8. У разі порушення Клієнтом грошових зобов’язань за цим Договором, притримувати вантажі і будь-які документи, що їх стосуються, через будь-які платежі, які повинен здійснити Клієнт Експедитору в будь-який час, включаючи плату за зберігання і витрати на її покриття. Експедитор може здійснити таке притримання будь-яким розумним способом на свій розсуд. Притримання вантажу здійснюється після письмового повідомлення про це Клієнта незалежно від оплати наступних перевезень вантажів до повного погашення заборгованості перед Експедитором та відшкодування всіх витрат, здійснених Експедитором в інтересах Клієнта, у тому числі відшкодування витрат зі зберігання вантажу на час його притримання.

2.1.9. Відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі та/або в упаковці, завантажений та/або закрiплений способом, які не відповідають встановленим вимогам, у разі відсутності або неналежного маркування вантажу чи невідповідності вантажу товаросупровідним документам (в тому числі, перевищує вагові нормативи, допустимі для перевезення), про що Експедитор негайно протягом доби письмово повідомляє Клієнта.

2.1.10. У разі введення нових тарифів, зборів і знижок змінювати вартість послуг під час організації перевезення з обов'язковим попереднім повідомленням Клієнта.

2.2. Згідно з Договором Клієнт має право:

2.2.1. Вимагати і одержувати від Експедитора наявну в нього інформацію про перевезення вантажу.

2.2.2. Визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту.

2.2.3. Давати вказівки Експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим Експедитору

2.2.4. Змінювати маршрут доставки вантажу, кінцевого вантажоодержувача і вид транспорту, своєчасно повідомивши і письмово погодивши відповідні зміни з Експедитором з відшкодуванням останньому фактично понесених витрат.

2.3. Згідно з Договором Експедитор зобов’язаний:

2.3.1. Надавати транспортно-експедиторські та інші додаткові послуги в порядку та обсязі, встановленому цим Договором та додатками до нього, зокрема Заявками.

2.3.2. Діяти в інтересах Клієнта відповідно до Договору та чинного законодавства.

2.3.3. Здійснювати розрахунки з особами, залученими Експедитором для виконання Договору. В інтересах Клієнта виступати платником тарифу на повітряні перевезення і додаткових зборів.

2.3.4. Повідомляти Клієнту письмово про всі обставини, які перешкоджають належному виконанню зобов’язань за Договором.

2.3.5. Здійснювати бронювання місць на транспортних засобах під вантажі Клієнта відповідно до Заявки.

2.3.6. Своєчасно оформляти авіаційні вантажні накладні (Air Waybill) або їх електронні аналоги, у разі застосування перевізником.

2.4. Згідно з Договором Клієнт зобов’язаний:

2.4.1. Погодити Заявку з Експедитором щонайменше за 3 (три) робочих дні до бажаної дати відправлення.

2.4.2. Своєчасно надати Експедитору необхідну транспортну і товаро-супровідну документацію, повну і точну інформацію про характеристики вантажу, вагу, обсяг і кількість, безпечність, особливі умови перевезення.

2.4.3. Забезпечувати належне оформлення перевізних документів вантажовідправниками.

2.4.4. Призначити осіб, що будуть відповідати за планування роботи та обмін інформацією за цим Договором, про що письмово повідомити Експедитора зі зазначенням контактних телефонів та інших засобів зв’язку.

2.4.5. Клієнт зобов’язаний відшкодувати всі додаткові витрати, збори, штрафи та інші платежі, що виникли у зв’язку з цим Договором, включаючи витрати Експедитора, пов’язанні з:

– відмовою вантажоодержувача отримати вантаж чи незатребуваністю вантажу;

– перевезенням заборонених вантажів;

– неправильним чи недостатнім маркуванням, нумерацією, адресацією, упакуванням товарів чи описом вантажу;

– відсутністю, затримкою чи нечіткістю будь-якого документа, який вимагається державними органами;

– порушенням митних правил;

– неправильною заявою щодо ваги чи об'єму товарів.

2.4.6. У разі огляду вантажу або іншої затримки вантажу / транспортних засобів, зокрема, в аеропортах (аеродромах) на вимогу митних, інших офіційних контролюючих і правоохоронних органів, відшкодувати Експедитору витрати по оплаті вантажних операцій, зберігання вантажу, простою транспортних засобів, та інші пов’язані витрати згідно з рахунками Експедитора.

2.4.7. У разі порушення застосовного права не з вини Експедитора (зокрема, через надання недостовірної інформації), на вимогу Експедитора негайно сплатити йому суму, яка має бути (є) сплачена або депонована для оплати штрафу чи забезпечення фінансової гарантії.

2.4.8. Забезпечити належну тару, упаковку, маркування, пломбування, укладання, укриття, кріплення, комплектування, сепарацію вантажів, що виключає псування чи пошкодження вантажу при перевезенні, звичайній обробці, зберіганні.

2.4.9. У разі відмови та/або неотримання Клієнтом та/або вантажоодержувачем прибулого на його адресу вантажу (у тому числі в порту призначення), Клієнт оплачує всі додаткові витрати, спричинені такою відмовою та/або неотриманням, а також оплачує витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику/Клієнту або видалення/утилізації вантажу.

2.4.10. У разі відмови вантажоодержувача прийняти вантаж або в інших випадках неможливості доставити вантаж до пункту призначення Клієнт зобов'язаний негайно, але не пізніше доби, дати Експедитору вказівки про подальші дії з вантажем (доставка на склад Клієнта, вантажовідправнику, іншому вантажоодержувачу і т.п.) та відшкодувати Експедитору в повному обсязі пов’язані із цим витрати.

2.4.11. У разі неможливості виконати вказівки Клієнта Експедитор негайно повідомляє про це Клієнта. В цьому випадку Клієнт зобов'язаний негайно, але не пізніше доби, дати Експедитору іншу вказівку. У разі відсутності вказівки від Клієнта в зазначений термін, Експедитор має право здійснити подальші дії з вантажем на свій розсуд, діючи в інтересах Клієнта.

2.4.12. Якщо вантаж тимчасово вилучено або на вантаж (надане для перевезення обладнання/контейнер/транспортний засіб із вантажем) накладено арешт за рішенням суду, Клієнт зобов’язується компенсувати всі пов’язані з цим збитки та/або додаткові витрати Експедитора в повному обсязі.

2.4.13. Клієнт гарантує, що вантаж, переданий для перевезення, повністю відповідає товаросупровідним документам і не є предметом, виключеним чи обмеженим/забороненим в обороті відповідно до чинного законодавства України та держав, на території яких здійснюється перевезення, і не становить небезпеку для людей, транспортного засобу та навколишнього середовища.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки здійснюються на підставі виставлених Експедитором рахунків шляхом банківського переказу з поточного рахунку Клієнта на поточний рахунок Експедитора.

3.2. Рахунок Експедитора, надісланий за допомогою електронних засобів зв'язку, вважається належним чином отриманим Клієнтом і приймається для оплати. Оригінал рахунку повинен бути підписаний уповноваженим представником Експедитора і спрямований Клієнту протягом семи календарних днів після відправки Клієнту електронної копії документа.

3.3. Датою виконання грошових зобов’язань Клієнтом є дата зарахування необхідної суми коштів на рахунок Експедитора.

3.4. Банківські витрати і комісії з переказу грошових коштів покладаються на Сторону, що здійснює банківську операцію.

3.5. Грошові зобов’язання, виражені у іноземній валюті, підлягають виконанню у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день платежу.

3.6. За умови девальвації курсу гривні НБУ по відношенню до євро та/або долару США після виставлення рахунку більш, ніж на 3% в порівнянні з курсом, що діяв на момент виставлення такого рахунку, загальна сума виставленого рахунку на дату проведення розрахунку та/або оплати, збільшується на суму зазначеної курсової різниці. Експедитор має право виставити додатковий рахунок для покриття зазначеної різниці, який підлягає оплаті впродовж 5 (п’яти) банківських днів.

3.7. Всі грошові зобов’язання повинні бути виконані без будь-яких знижок або затримки через будь-яку претензію, зустрічну претензію або залік вимог.

3.8. У разі надання послуг за Заявкою не в повному обсязі, Експедитор повертає Клієнту сплачені кошти, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг та понесених витрат, протягом трьох банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Клієнта про це.

3.9. Якщо у зобов’язаної Сторони виникли заперечення щодо розміру сум, які підлягають перерахуванню іншій Стороні, вона в будь-якому разі має надати іншій Стороні письмове обґрунтування своїх заперечень та оплатити не оспорювані суми.

3.10. Прийом і здача виконаних робіт (наданих послуг) здійснюється на підставі акту виконаних робіт (наданих послуг). Оформлений акт виконаних робіт, який є підтвердженням належного надання послуг Експедитором, направляється Клієнту разом з рахунком.

Якщо Клієнт протягом 3-х днів з моменту отримання акту виконаних робіт не направляє підписаний примірник акту виконаних робіт Експедитору або не направляє обґрунтовані заперечення, роботи вважаються прийнятими Клієнтом в повному обсязі незалежно від найменування документа.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та застосовного права.

4.2. Сторона, що прострочила виконання грошового зобов’язання, сплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення. У разі прострочення більше ніж на 10 календарних днів до порушника застосовується штраф у розмірі 10% суми простроченого грошового зобов’язання.

4.3. Всі розрахунки зі сплати неустойок (штрафів) проводяться в національній валюті України за курсом НБУ на дату виставлення рахунку.

4.4. Відповідальність Експедитора відповідає обмеженням відповідальності та розмірам відшкодування перевізника відповідно до права, що застосовується до перевізника. Якщо перевізник обмежує свою відповідальність за можливими претензіями відносно вантажу, Експедитор несе відповідальність перед Клієнтом в межах таких обмежень.

4.5. Форс-мажор:

4.5.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин та/або їх наслідків, що виникли після укладання Договору, які Сторона не могла ані передбачати, ані уникнути розумними заходами.

4.5.2. До форс-мажорних обставин належать надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором, а саме: збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, зокрема антитерористичні операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС), будь-які воєнні та/або правоохоронні операції; землетрус, повінь, пожежа, інші стихійні явища природи; страйк, постанови та/або розпорядження (акти, дії) державних органів, карантин, епідемія, пандемія, надзвичайний стан, військовий стан, надзвичайна ситуація, обмеження температурного режиму руху транспортних засобів, а також будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін.

4.5.3. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини та/або їх наслідки, зобов'язана негайно, однак не пізніше 10 (десяти) робочих днів, письмово повідомити іншу Сторону про настання подібних обставин та/або їх наслідків. На вимогу іншої Сторони має бути пред'явлений документ, який підтверджує неможливість виконання зобов’язань за Договором, виданий Торгово-промисловою палатою відповідної країни, або іншою уповноваженою організацією. Якщо такий документ виданий контрагенту Сторони, він визнається Сторонами підтвердженням обставин форс-мажору стосовно конкретної Заявки. У разі непред’явлення документу, положення про форс-мажор застосовуються на розсуд кредитора.

4.6. Відповідальність Клієнта:

4.6.1. У разі надання Експедитору недостовірної, неповної, неточної інформації щодо ваги та/або габаритів вантажу, іншої інформації, необхідної для виконання Експедитором своїх обов'язків за цим Договором та/або документів, Клієнт зобов’язується у повному обсязі відшкодувати Експедитору будь-які пов’язані з цим витрати (збитки, штрафи, плату за проїзд тощо) Експедитора та/або залучених ним осіб, зокрема потенційні, згідно з рахунками Експедитора.

4.6.2. Клієнт зобов'язується виконувати всі вимоги органів влади, сплачувати всі мита, податки, штрафи, збори, що стягуються органами влади, та відшкодувати понесені Експедитором витрати та/або збитки, викликані, в тому числі з причини будь-якого незаконного, невірного або недостатнього декларування, маркування, нумерації або адресації вантажу Клієнтом.

4.6.3. У разі відмови Клієнта від Заявки, непред'явлення вантажу до перевезення або неможливості виконання Договору з вини Клієнта з інших підстав, Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 10% вартості послуг, зазначених в Заявці та інші фактично понесені документально підтверджені витрати.

4.6.4. Клієнт відшкодовує Експедитору документально підтверджені витрати (збитки), зокрема, пов’язані з:

- пошкодженням, втратою, забрудненням транспортних засобів та/або обладнання, майна Експедитора, третіх осіб з вини Клієнта;

- незатребуваністю та/або відмовою від вантажу;

4.6.5. У разі встановлення компетентними органами факту невідповідності фактично наданого для перевезення товару інформації та/або документам, наданих Клієнтом для перевезення вантажу та виявлення контрабандних або вилучених із цивільного обороту товарів, Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 100 тис. грн. та відшкодовує Експедитору збитки, зокрема шкоду діловій репутації та упущену вигоду. У разі наявності підписаних заявок від такого Клієнта, Експедитор має право на одностороннє розірвання Договору без будь-яких санкцій на користь Клієнта.

4.7. Відповідальність Експедитора:

4.7.1. Експедитор несе відповідальність за шкоду, завдану Клієнту внаслідок знищення, втрати або пошкодження вантажу з моменту отримання вантажу Експедитором або іншою особою, якій Експедитор довірив право на отримання вантажу до перевезення, і до моменту передачі зазначеному Клієнтом одержувачу, у разі коли така шкода настала з вини Експедитора та мала місце під час повітряного перевезення.

4.7.2. Якщо за наслідками податкової перевірки Клієнта, контролюючим органом будуть нараховані податкові зобов'язання та/або штрафні санкції за результатами господарських операцій з Експедитором або зменшені суми податкового кредиту, Експедитор зобов'язується в межах встановлених законодавством строків сприяти Клієнту у захисті його інтересів у вигляді складання процесуальних документів, листів, пояснень, заяв, за необхідності вступу в судову справу в якості третьої особи на стороні Клієнта з метою недопущення настання негативних наслідків для Сторін Договору.

4.7.3. У випадку згоди Експедитора із висновками відповідного акту контролюючого органу та податковим повідомленням-рішенням Експедитор протягом трьох банківських днів після отримання відповідної вимоги зобов’язується перерахувати клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні.

Якщо Клієнт не скористається своїм правом судового оскарження податкового повідомлення-рішення, з яким не згоден Експедитор, то він не відшкодовує Клієнту суму, вказану у відповідному податковому повідомленні-рішенні та будь-які штрафні санкції або збитки, що ним спричинені.

4.7.4. Експедитор не несе відповідальності:

- за втрату, пошкодження, знищення, затримку доставки вантажу, додаткові витрати, іншу шкоду, які стались внаслідок дій чи бездіяльності перевізників, інших контрагентів, обраних за інструкціями Клієнта або вантажовідправника;

- за втрату, пошкодження, знищення, затримку доставки вантажу, додаткові витрати, іншу шкоду, за умови схоронності його упаковки або якщо це сталось внаслідок неналежного пакування, маркування вантажу, або через дефекти, властивості чи інші недоліки вантажу;

- за затримку доставки вантажу при виконанні Договору, якщо така затримка пов’язана з нестачею транспортних засобів, обмеженою пропускною здатністю аеропортів (аеродромів), інших об’єктів інфраструктури, погодними та іншими умовами, які не залежать від Експедитора;

- за збитки через порушення застосовного права у зв'язку з ненаданням Клієнтом (вантажовідправником) необхідної інформації, документів;

- за невиконання / альтернативне виконання договірних зобов’язань, якщо це необхідно для дотримання застосовного права;

- за будь-які втрати або пошкодження вантажів у розмірі, що перевищує еквівалент 2 SDR за кілограм брутто-ваги втрачених або пошкоджених вантажів, якщо тільки особами, за яких несе відповідальність Експедитор, не була відшкодована більша сума;

- за відмову або призупинення виконання Заявки, якщо володільці транспортних засобів, інфраструктури не можуть забезпечити виконання заявок Клієнта та/або якщо оголошено заборони або обмеження на перевезення вантажів.

5. СПОРИ ТА ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

5.1. Сторони надають перевагу вирішенню спорів шляхом проведення двосторонніх переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, то спір розглядається в господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Претензії Експедитору мають бути пред’явлені не пізніше 10 днів з дати, коли Клієнту стало відомо або могло стати відомим про обставини, що є підставою для звернення із претензією. У разі затримки доставки строк для пред’явлення претензії складає 15 днів.

5.3. У разі виникнення претензії з боку Клієнта, пов'язаної з втратою, псуванням, пошкодженням або нестачею вантажу, розмір збитків Клієнта визначається відповідно до акту незалежної експертизи за станом вантажу, який встановлює факт настання шкоди, причини його виникнення та розмір заподіяної шкоди, оформляється експертами Торгово-промислової палати або незалежної сюрвейєрської компанії, що має відповідну ліцензію країни вантажоодержувача. Оплата послуг по незалежній експертизі відноситься на рахунок Клієнта з подальшим віднесенням вищеназваних витрат на винну сторону.

5.4. До правовідносин, що регулюються Договором, застосовуються положення національних та міжнародних актів, зокрема, Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1999 р. (Монреаль), Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р. (Варшава), акти Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., Повітряний кодекс України, Правила повітряних перевезень вантажів, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.2006 р. №186, Інструкція з організації перевезень вантажів повітряним транспортом, затверджена наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 02.11.2005 р. №822, звичаї ділового обороту, а також чинні Генеральні умови транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ.

5.5. Одержання вантажу особою, що має право на його одержання, без письмових зауважень у момент одержання чи його доставки, є підтвердженням того, що вантаж був доставлений у належному стані і згідно з умовами Договору.

5.6. У випадку наявності розбіжностей між даними, які містяться в Заявці, та даними, які зазначені в товарно-транспортній документації (авіаційній транспортній накладній, інструкції вантажовідправника, декларації відправника небезпечних вантажів тощо), вважаються вірними дані, зазначені в товарно-транспортній документації, серед якої перевагу має авіаційна транспортна накладна.

6. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ДАНИМИ

6.1. Сторони погодили використання електронної пошти для обміну даними, зокрема документами. Обмін даними з використанням електронної пошти здійснюється з вказаних у цьому пункті та/або інших умовах Договору (Заявки) адрес електронної пошти (e-mail):

Експедитора: ________@_________ Клієнта: ________@_________

6.2. У разі зміни адреси, банківських реквізитів або адреси електронної пошти Сторона даного Договору зобов'язана протягом десяти робочих днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі і вказати нові реквізити. В іншому випадку повідомлення іншої Сторони вважатимуться отриманими відповідною Стороною, якщо вони відправлені по відомим їй реквізитами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до «__» ________ 202_ р.

7.2. Якщо жодна зі Сторін Договору за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору не сповістить іншу Сторону письмово про розірвання Договору, цей Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний календарний рік на тих самих умовах.

7.3. Розірвання Договору можливе за ініціативою однієї зі Сторін в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення про це іншої Сторони за 20 днів і виконання всіх раніше прийнятих зобов'язань в рамках цього Договору.

7.4. Факт приймання вантажу для перевезення та передача його одержувачу фіксується учасниками процесу перевезення в авіаційній вантажній накладній (Air Waybill). Відсутність, неправильність чи втрата Air Waybill не впливають на існування чи дійсність цього Договору.

7.5. Договір, а також вся надана Сторонами одна одній у зв'язку із виконанням даного Договору інформація є конфіденційною. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів проти розголошення її третім особам і організаціям, крім випадків коли надання інформації є необхідним для виконання Договору. У всіх інших випадках таке розголошення допускається з письмового дозволу іншої Сторони.

7.6. Сторони дають згоду один одному на обробку своїх персональних даних в рамках виконання Договору, а також надання звітності до податкових органів. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані можуть бути внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕКСПЕДИТОР

КЛІЄНТ