Затверджено рішенням
Загальних зборів членів АМЕУ
Протокол № 23 від 21 жовтня 2016 р.
СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕДИТОРІВ УКРАЇНИ
(нова редакція)
Київ, 2016 рік

1. Загальні положення

1.1. АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕДИТОРІВ УКРАЇНИ (далі за текстом - Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням суб’єктів транспортно-експедиторської діяльності, що утворене і діє за галузевим принципом організації, відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України.
Діяльність Асоціації здійснюється згідно з вимогами законодавства України і цього Статуту.
1.2. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, символіку, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.
1.3. Асоціація є неприбутковою організацією, яка утримується за рахунок внесків членів Асоціації та інших надходжень, не заборонених законодавством.
1.4. Асоціація відповідно до рішень її керівних та виконавчих органів має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, мати цивільні права та нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських та третейських судах. Держава, її органи та установи, члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та установ, членів Асоціації. За своїми зобов'язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення.
1.5. Асоціація, на підставі рішень Загальних зборів, має право створювати філії, представництва чи інші структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також виступати засновником та співзасновником неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів.
1.6. Асоціація має повну назву:

українською мовою - АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕДИТОРІВ УКРАЇНИ;
англійською мовою - ASSOCIATION OF INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS OF UKRAINE;
а також скорочену назву:
українською мовою - АМЕУ;
англійською мовою - AIFFU.
Місцезнаходження Асоціації:
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 112-б, оф. 20.

1.7. Під символікою Асоціації розуміється її логотип, що одночасно є знаком для товарів, робіт та послуг Асоціації (далі по тексту - символіка), а також будь-які емблеми та знаки, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку.
1.8. Опис логотипу (знаку, символіки) Асоціації: логотип Асоціації зображає трикутний щит з округлими сторонами (трикутник Рело) з двома кутами згори та одним знизу. Сторони трикутника виконані у формі вигнутих чотирикутників, кути яких в середині щита утворюють коло, в яке вписані символічно зображені перші літери назви Асоціації: зверху накладені одна на одну літери «А» та «М», знизу літери «Е» та «У». Поряд із логотипом розміщується назва Асоціації з великою першою літерою кожного слова у стовпчик відповідною мовою:
- українською мовою: Асоціація Міжнародних Експедиторів України;
- англійською мовою: Association of International Freight Forwarders of Ukraine;
- російською мовою: Ассоциация Международных Экспедиторов Украины.
1.9. Кольори символіки: обриси всіх елементів логотипу, літери та написи виконуються у синьому кольорі.
Зображення символіки може бути доповнено написом, що відображає статус Члена Асоціації.
1.10. Символіка Асоціації може використовуватися виключно Членами Асоціації у своїй діяльності, документах, бланках своїх організацій, транспортних засобах, виробах і друкарській продукції рекламного характеру поруч з власною символікою (логотипом). Використання символіки іншими особами може використовуватись відповідно до Положення про символіку, яке затверджується Загальними Зборами.
1.11. Правовий захист символіки Асоціації здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.
1.12. Право власності Асоціації на символіку підтверджується зареєстрованим свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданим відповідно до законодавства України.
1.13. Асоціація створюється на невизначений строк.

2. Мета і предмет діяльності Асоціації

2.1. Метою діяльності Асоціації є:
2.1.1. Координація дій експедиторів України для вирішення спільних проблем їх діяльності.
2.2. Предметом діяльності Асоціації є:
2.2.1. Захист професійних інтересів членів Асоціації та представлення їх в органах державної влади і управління, професійних та міжнародних організаціях.
2.2.2. Участь у розробці державними органами проектів законів, що регулюють правовідносини при здійснені експедиторських послуг, а також сприяння у розробці прогресивних рішень у сфері транспортно-експедиторської діяльності.
2.2.3. Розробка пропозицій щодо визначення загальної тактики і стратегії у сфері перевезень і транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних і транзитних вантажів.
2.2.4. Сприяння підвищенню якості послуг, що надаються у сфері перевезень і транспортно-експедиторського обслуговування.
2.2.5. Створення сприятливих умов для залучення до перевезень через територію України іноземних вантажів усіма видами транспорту;
2.2.6. Розширення співробітництва між членами Асоціації, створення рівних можливостей, встановлення та підтримка дружніх, партнерських зв'язків між членами Асоціації, надання не заборонених законодавством послуг для членів Асоціації та недопущення між ними недобросовісної конкуренції.
2.2.7. Захист інтересів членів Асоціації у міжнародних організаціях, виконання представницьких функцій (перш за все, у Міжнародній федерації експедиторських асоціацій (FIATA) з повноваженнями професійного об'єднання експедиторів України), інтеграція у світовий ринок транспортно-експедиторських послуг за рахунок діяльності у міжнародних організаціях, сприяння впровадженню в Україні міжнародних норм у сфері транспортних послуг.
2.2.8. Входження у міжнародне інформаційне середовище у галузі зовнішньоекономічної діяльності, участь у міжнародних програмах спрощення та стандартизації документації і процедур зовнішньоторгових операцій, включаючи електронний обмін даними, розробка пропозицій по впровадженню уніфікованих проформ транспортних та товаросупроводжувальних документів.
2.2.9. Встановлення зв'язків з закордонними партнерами, участь у міжнародних ярмарках, виставках, пошук потенційних партнерів серед зарубіжних організацій та фірм для налагодження прямих контактів між ними та членами Асоціації, залучення іноземних фахівців з окремих питань діяльності Асоціації.
2.2.10. Сприяння створенню національної системи підготовки, перепідготовки та атестації кадрів для транспортно-експедиторської діяльності згідно з національними та міжнародними нормами, надання зацікавленим органам і особам рекомендацій по професійній підготовці експедиторів, підготовка фахівців з числа членів Асоціації в закордонних спеціалізованих фірмах і організаціях.
2.2.11. Науково-методичне і правове забезпечення транспортно-експедиторської діяльності членів Асоціації, надання членам Асоціації допомоги в одержанні необхідної службової документації у розробці техніко-економічних обґрунтувань.
2.2.12. Здійснення експертиз для членів Асоціації з питань транспортно-експедиторської діяльності, дослідження ринків для розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв’язків і розробки відповідних проектів.
2.2.13. Надання членам Асоціації аналітичної, довідково-методичної, кон'юнктурно-економічної, маркетингової інформації, інформації про українське і закордонне транспортне, зовнішньоторгове законодавство та інші нормативні акти, створення і підтримка власних інформаційних органів, видання бюлетенів, нормативно-довідкової і рекламної продукції з питань діяльності Асоціації та її членів.
2.2.14 Проведення семінарів, нарад, конференцій з питань організації і практики експедиторської діяльності.
2.2.15. Вивчення, поширення та впровадження в діяльність Асоціації позитивного досвіду роботи її членів і окремих працівників.
2.3. Асоціація може здійснювати іншу діяльність в інтересах її членів, що не суперечить цьому Статуту та чинному законодавству України.

3. Майно, кошти та забезпечення діяльності Асоціації

3.1. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших цінностей створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.
3.2. Кошти Асоціації формуються з вступних, членських та цільових внесків членів Асоціації.
Вступні, членські та цільові внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі майна, виключне право на використання якого, у такому разі, буде належати Асоціації.
Розмір, порядок і форми сплати вступних та членських внесків визначаються і затверджуються Загальними зборами Асоціації, а цільових - за рішенням Правління.
3.3. Внески членів Асоціації здійснюються у валюті України та іноземній валюті згідно з вимогами законодавства.
3.4. Майнові активи та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонених Законодавством України, у тому числі у формі передачі майна на баланс Асоціації з балансу її членів у рахунок вступних, членських і цільових внесків.
3.5. Фінансова діяльність Асоціації будується на підставі затвердженого Правлінням кошторису. Перевищення витрат чи економії з певної статті, затвердженого кошторису, виноситься на обговорення Правління для прийняття відповідного рішення з подальшим інформуванням усіх членів Асоціації
3.6. Виконавча Адміністрація Асоціації утримується за рахунок коштів Асоціації.
3.7.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Заборонено здійснювати розподіл утриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, Членів Асоціації, її працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з Асоціацією осіб..

4. Права Асоціації

4.1. З метою вирішення статутних завдань Асоціація має право відповідно до рішень її Статутних органів:
4.1.1. Засновувати філії, представництва, центри та відокремлені підрозділи на території України і за кордоном, діяльність яких відповідає статутним цілям, принципам та предмету діяльності Асоціації та законодавству України.
4.1.2. Від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права, у тому числі права інтелектуальної власності, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у судах будь-якої юрисдикції.
4.1.3. Встановлювати та підтримувати ділові контакти, як в Україні, так і за її межами, з органами державної влади та управління, державними установами, юридичними та фізичними особами, незалежно від резидентної належності останніх, міждержавними, міжурядовими, міжнародними організаціями з питань, що віднесені до компетенції Асоціації.
4.1.4. Вчиняти будь-які правочини для реалізації статутних цілей та в інтересах Асоціації та її Членів, вчиняти будь які інші дії, прямо не заборонені чинним законодавством України.
4.1.5. Випускати необхідні інформаційні матеріали, пов’язані з діяльністю Асоціації.
4.1.6. Відряджати в межах України та за кордон своїх робітників, а також залучених для відрядження радників та консультантів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації.
4.1.7. У порядку, встановленому Національним банком України, відкривати та закривати рахунки Асоціації, її представництв і філій в банківських установах України, за кордоном, користуватись цими рахунками.
4.1.8. Вчиняти стосовно майна та коштів, що знаходяться у її власності, будь-які правочини, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
4.1.9. Надавати чи приймати благодійну, спонсорську допомогу, позики, позички, грошові пожертви, подарунки та інші доходи аналогічної форми.
4.1.10. Надавати дозволи на розміщення реклами у власних виданнях.
4.1.11. Надавати третім особам інформацію щодо своїх статутних цілей, здійснення логістичної, зовнішньоекономічної, транспортної та експедиторської діяльності, а також щодо надання митних та інших супутніх послуг у вигляді анкет, аналітичних довідок, звітів та іншому вигляді.
4.1.12. Здійснювати продаж (інші види розповсюдження) сувенірної продукції, інших товарів, виконувати роботи, надавати послуги, пов’язані з просуванням символіки Асоціації, а також які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено Асоціацію та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю.
4.1.13. Видавати в установленому порядку довіреності для представництва інтересів Асоціації у відповідних установах України і за її кордоном.
4.1.14. Використовувати свій логотип як знак для продукції (товарів, робіт, послуг) Асоціації та її Членів.
4.1.15. Передавати право на використання своєї символіки третім особам на договірних засадах згідно з вимогами законодавства України.
4.1.16. Реєструвати емблеми і знаки з метою їх подальшого використання у якості символіки Асоціації.
4.2. Асоціація має й інші права, реалізація яких не забороняється законодавством України.

5. Члени Асоціації

5.1. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), фізичні особи-підприємці, що здійснюють діяльність у сфері міжнародних транспортно-експедиторських та логістичних послуг, які об’єднані спільністю інтересів, сплатили встановлені в Асоціації внески і занесені до Реєстру Членів Асоціації, схвалюють та підтримують мету і предмет діяльності Асоціації і виконують обов’язки, що на них покладені Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Асоціації, беруть участь в роботі Асоціації, виконують рішення Керівних органів Асоціації, та своєчасно сплачують членські внески.
5.2. Реєстр Членів Асоціації ведеться і актуалізується Виконавчою Адміністрацією Асоціації, у тому числі у вигляді електронного документа, що розміщується на офіційному веб-сайті Асоціації.
5.3. Документом, що підтверджує факт перебування Члена Асоціації у складі Асоціації, є Свідоцтво, що випускається Асоціацією для Членів Асоціації, копія якого розміщується Виконавчою Адміністрацією Асоціації в електронному Реєстрі Членів Асоціації.
5.4. Свідоцтво Члена Асоціації підписується Президентом Асоціації.
5.5. У Свідоцтві Члена Асоціації обов’язково має зазначатись статус Члена Асоціації.
5.6. Свідоцтво Члена Асоціації видається Виконавчою Адміністрацією Асоціації особисто Члену Асоціації, його представнику або надсилається Члену Асоціації поштовим відправленням протягом 15 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації та сплати ним встановлених в Асоціації внесків.
5.7. Свідоцтво Члена Асоціації діє протягом всього терміну його перебування у складі Асоціації за умови сплати Членом Асоціації передбачених в Асоціації внесків та виконання інших положень Статуту Асоціації.
5.8. Член Асоціації зобов’язаний зберігати власне Свідоцтво Члена Асоціації та запобігати його втраті або пошкодженню.
5.9 Членство в Асоціації набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації та сплати встановлених в Асоціації внесків.
5.10. Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників у порядку, що встановлений цим Статутом.
5.11. В Асоціації встановлюється три категорії членства з різними обсягами прав:
5.11.1. Дійсні Члени;
5.11.2. Асоційовані Члені;
5.11.3. Почесні Члені.

5.12. Дійсні члени Асоціації мають право:
5.12.1. обирати, бути обраним та делегувати свого представника із штату компанії для обрання у статутні органи Асоціації;
5.12.2. брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах та голосуванні з правом одного вирішального голосу;
5.12.3. за погодженням з Президентом Асоціації приймати участь у засіданнях Правління або інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
5.12.4. виносити на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції з усіх питань діяльності Асоціації;
5.12.5. виносити на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції про обрання або відкликання окремих членів статутних органів Асоціації;
5.12.6.користуватися послугами Асоціації у першочерговому порядку;
5.12.7.мати доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Асоціації;
5.12.8.використовувати символіку Асоціації згідно з Положенням про символіку АМЕУ.
5.12.9. застосовувати у своїй діяльності документи та форми ФІАТА за умови укладення з Асоціацією відповідного договору та наявності у штаті організації щонайменше однієї особи, професійну кваліфікацію якої підтверджено дипломом за програмою професійної підготовки на базі міжнародного стандарту ФІАТА «FIATADiplomain «InternationalFreightForwarding» (Диплом ФІАТА в «Міжнародному експедируванні вантажів»).

5.13. Асоційовані члени Асоціації мають право:
5.13.1. брати участь у голосуванні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
5.13.2. за погодженням з Президентом Асоціації приймати участь у засіданнях Правління або інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
5.13.3. користуватися послугами Асоціації на загальних підставах;
5.13.4. користуватися інформацією, що надана Асоціацією;
5.13.5. використовувати символіку Асоціації згідно з Положенням про символіку АМЕУ.

5.14. Почесні члени АМЕУ
5.14.1. Особам, які мають особливо важливі заслуги перед Асоціацією чи експедиторською галуззю в цілому, рішенням Загальних зборів за поданням керівних органів або групи дійсних членів Асоціації може бути присвоєне звання Почесного члена АМЕУ.
5.14.2. Припинення почесного членства в Асоціації настає після прийняття відповідного рішення Загальними зборами за поданням Правління або групи дійсних членів Асоціації.
5.14.3. Положення про Почесного члена АМЕУ розглядається Правлінням Асоціації та затверджується Загальними зборами.

5.15. Статуси в Асоціації
5.15.1. Асоціація за рішенням Правління може присвоїти окремим особам за їх згодою статус спостерігача чи інший особливий статус Асоціації.
5.15.2. Статус спостерігача може надаватися представникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних урядових та неурядових організацій, науково-дослідних та освітніх закладів, державних установ, засобів масової інформації, ділових та професійних асоціацій тощо, добровільна участь яких в Асоціації здійснюється за офіційним запрошенням Керівних органів Асоціації на безоплатній основі.
5.15.2. Спостерігачі Асоціації мають право за запрошенням Президента або Виконавчої Адміністрації Асоціації бути присутніми на робочих засіданнях Керівних органів Асоціації та інших заходах Асоціації.

5.16. Члени Асоціації зобов’язані:
5.16.1. дотримуватися положень Статуту Асоціації;
5.16.2. активно сприяти виконанню статутних завдань Асоціації;
5.16.3. виконувати рішення керівних органів Асоціації, якщо ці рішення не суперечать інтересам підприємства-члена Асоціації та/або не виходять за межі внутрішніх правил, розпорядку, звичаїв та/або Статуту підприємства-члена Асоціації ;
5.16.4. активно приймати участь у заходах, що проводяться за рішеннями керівних органів Асоціації;
5.16.5. своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;
5.16.6. надавати керівним та виконавчим органам Асоціації інформацію, що є необхідною для вирішення окремих статутних питань, якщо ця інформація не є предметом комерційної таємниці та її надання не суперечить внутрішнім правилам, розпорядку, звичаям та/або Статуту підприємства-члена Асоціації;
5.16.7. надавати керівним та виконавчим органам Асоціації допомогу у виконанні їх повноважень.

5.17. Правила та порядок вступу та виходу з Асоціації.
5.17.1. Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, зміна категорії членства і вихід з неї, форма Свідоцтва Члена Асоціації встановлюються рішеннями Правління АМЕУ, що розміщуються на офіційному веб-сайті Асоціації.
5.17.2. Кожний Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації шляхом подання до Виконавчої Адміністрації письмової заяви, при цьому пояснювати причини виходу із Асоціації не обов’язково.
Датою добровільного виходу Члена Асоціації автоматично вважається дата, що зазначена у такій письмовій заяві.
5.17.3. Добровільний вихід Члена з Асоціації здійснюється Виконавчою Адміністрацією Асоціації шляхом внесення відповідних відомостей в електронний Реєстр Членів Асоціації та подальшим інформуванням Загальних Зборів Членів Асоціації.
5.17.4. Примусовий вихід (виключення) Члена з Асоціації здійснюється Виконавчою Адміністрацією Асоціації за рішенням Правління Асоціації шляхом внесення відповідних відомостей в електронний Реєстр Членів Асоціації з подальшим інформуванням Загальних Зборів Асоціації за наявності хоча б однієї з таких причин:
а) фактичне незнаходження Члена Асоціації за місцем його реєстрації, що підтверджується поштовою документацією двох різних поштових служб про повернення поштового відправлення у зв’язку з відсутністю адресата за місцезнаходженням;
б) порушення Членом Асоціації вимог Статуту і Правил Асоціації та/або інших внутрішніх нормативних документів Асоціації;
в) припинення або виключення з інших підстав Члена Асоціації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
г) виникнення заборгованості Члена зі сплати встановлених внесків перед Асоціацією більшої ніж квартальна;
д) у випадку набрання законної сили рішенням судового органу про порушення членом Асоціації законних прав та інтересів Асоціації або інших членів або рішення судового органу про виключення члена Асоціації.
5.17.5. Член Асоціації, який виходить з Асоціації незалежно від причин не може претендувати на повернення внесків, що сплачені ним раніше;
Вихід Члена Асоціації з Асоціації незалежно від причин не звільняє його від фінансових зобов’язань по відношенню до Асоціації, які виникли до моменту виходу з Асоціації, а також від зобов’язань щодо конфіденційності;
У разі добровільного виходу Члена Асоціації зі складу Асоціації він сплачує встановлені в Асоціації внески у розмірі, що відповідають його статусу та пропорційно розраховуються Виконавчою Адміністрацією Асоціації на дату подання Членом Асоціації відповідної письмової заяви.
У разі примусового виходу Члена зі складу Асоціації з причини виникнення заборгованості зі сплати встановлених в Асоціації внесків такий Член Асоціації зобов’язаний внести суму заборгованості на розрахунковий рахунок Асоціації у десятиденний термін, що починається з дати прийняття Правлінням Асоціації відповідного рішення, а в іншому разі Асоціація залишає за собою право щодо стягнення суми заборгованості у судовому порядку. Датою примусового виходу з Асоціації є дата відповідного рішення Правління Асоціації.
5.17.6. Свідоцтво Члена Асоціації протягом десяти календарних днів з моменту виходу Члена з Асоціації анулюється Виконавчою Адміністрацією Асоціації з внесенням відповідних змін до електронного реєстру Членів Асоціації.
5.17.7. Тимчасове припинення дійсного або асоційованого членства в Асоціації може бути на термін не більше одного року з дати подання письмової заяви та згідно із заявою цього члена за умови гарантованого ним у письмовому вигляді повернення боргу, який виник за період членства компанії в Асоціації, у визначений термін. Відновлення членства в Асоціації відбувається згідно із заявою цього члена за умови одноразової сплати за відновлення членства у розмірі вступного внеску.
5.17.8. Заяви та скарги членів Асоціації, щодо рішень Правління, дій Президента і Виконавчої адміністрації вирішуються виключно Загальними зборами Асоціації.
5.17.9. На період тимчасового припинення та після припинення членства в Асоціації забороняється використання символіки Асоціації, а також Свідоцтва Члена Асоціації та воно має бути повернуте Асоціації на вимогу її Керівних органів.
5.18. Зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації.
5.18.1. Конфіденційною інформацією Асоціації є відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих працівників та Членів Асоціації, стали їм відомі в результаті роботи або членства в Асоціації, і поширюються (в т.ч. обговорюються, складаються) лише в межах виконання службових обов’язків або на заходах за участю Членів Асоціації.
5.18.2. Не є конфіденційною інформація Асоціації, що офіційно оприлюднена (в т. ч. на рекламних носіях). Конкретний перелік відомостей, що складають конфіденційну інформацію Асоціації, способи та процедури збереження, використання конфіденційної інформації, затверджується Правлінням Асоціації.
5.18.3. Розповсюдження конфіденційної інформації без дозволу її власника є підставою для відшкодування шкоди, завданої таким розповсюдженням.

6. Статутні органи Асоціації

6.1. Керівними органами Асоціації є:
6.1.1. Загальні збори членів Асоціації.
6.1.2. Правління Асоціації.
6.1.3. Президент Асоціації.

6.2. Виконавчим органом Асоціації є Виконавча адміністрація, яку очолює Генеральний директор Асоціації.

6.3. Консультативними органами Асоціації є профільні комітети, робочі групи та інші органи, що можуть створюватися за рішенням Загальних зборів або Правління.

6.4. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія.

6.5. Загальні збори членів Асоціації.
6.5.1. Загальні збори членів Асоціації є вищим керівним органом Асоціації, що приймають рішення з будь-яких питань її діяльності.
6.5.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є:
а - прийняття Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього;
б - вибори Президента, членів Правління та Ревізійної комісії;
в - заслуховування звітів Правління, Президента, Ревізійної комісії, Виконавчої адміністрації та прийняття відповідних рішень по ним;
г - визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;
д - розпорядження майном Асоціації;
е - прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчих органів Асоціації;
є - прийняття рішень про надання або зняття звання Почесного члена АМЕУ;
ж - розгляд скарг по рішеннях Правління чи діях Виконавчої адміністрації;
з - обрання Президії Загальних зборів та членів робочих органів Загальних зборів (президія, лічильна комісія, редакційна, мандатна тощо);
и - затвердження порядку денного, регламенту роботи і повноважень робочих органів Загальних зборів;
і - припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісій;
ї - прийняття рішень про перерозподіл повноважень між керівними органами Асоціації.
На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.
6.5.3. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Правлінню чи Президенту.
6.5.4.Загальні Збори можуть уповноважити Головуючого на Загальних Зборах та Секретаря Загальних Зборів Членів Асоціації або Генерального директора Асоціації на підписання змін, доповнень до Статуту, нових редакцій Статуту Асоціації. Такі повноваження закріплюються у відповідному протоколі засідання Загальних Зборів Членів Асоціації.
6.5.5. На Загальних зборах кожний член Асоціації має одного повноважного представника, який має також право представляти за довіреностями не більше двох інших членів Асоціації.
6.5.6. Загальні збори Асоціації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні більше половини кількості дійсних членів Асоціації.
6.5.7. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос Президента або виконуючого його обов’язки є вирішальним.
6.5.8.Рішення про затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, приймаються, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.
6.5.9. Рішення про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.
6.5.10. Головуючим на Загальних Зборів Членів Асоціації є Президент Асоціації, або у разі його відсутності чи неможливості виконання своїх функцій - Віце-Президент Асоціації. Секретарем Загальних Зборів Членів Асоціації обирається одна з осіб, що входить до складу Правління Асоціації або Виконавчої Адміністрації Асоціації.
6.5.11. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для членів Асоціації та її статутних органів.
6.5.12. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Правлінням не рідше одного разу на два роки. Члени Асоціації письмово повідомляються про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання.
6.5.13. Позачергові Загальні збори скликаються Керівними органами Асоціації, Ревізійною комісією або за вимогою дійсного члена Асоціації та згодою не менше як 1/5 дійсних членів Асоціації, з метою вирішення невідкладних питань, що виникли у процесі діяльності Асоціації.
6.5.14. Загальні Збори Членів Асоціації можуть проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, веб-конференції, електронного голосування, голосування бюлетенями тощо. Порядок проведення Загальних Зборів Членів Асоціації у таких режимах визначається Правлінням Асоціації.

6.6. Правління Асоціації.
6.6.1. Правління є постійно діючим колегіальним керівним органом Асоціації і очолюється Президентом Асоціації. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчої адміністрації.
Правління може розглядати та приймати рішення з будь-яких питань, прямо не врегульованих Статутом, які пов’язані з діяльністю Асоціації та не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.
Правління обирає Віце-Президента Асоціації з числа своїх членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
6.6.2. Правління розглядає та затверджує призначення на посаду та звільнення з посади кандидатури Генерального Директора та Головного бухгалтера Виконавчої Адміністрації, затверджує кандидатури Голів консультативних органів Асоціації, порядок та строки діяльності цих консультативних органів.
6.6.3. Правління обирається Загальними зборами Асоціації таємним голосуванням простою більшістю голосів у кількості, що визначається Загальними зборами, строком на два роки з числа повноважних представників підприємств - дійсних членів Асоціації, а також Почесних членів Асоціації.
6.6.4. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження:
а - за власним бажанням;
б - за ініціативою будь-якого дійсного члена Асоціації та за відповідним рішенням Загальних зборів.
6.6.5. Правління скликається Президентом при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за тиждень до дня його засідання з зазначенням питань порядку денного.
6.6.6. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.
Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента, а у його відсутності - Віце-Президента є вирішальним.
6.6.7. Засідання Правління можуть також проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, веб-конференції, електронного голосування, голосування бюлетенями тощо.
6.6.8. Правління встановлює розмір, джерела утворення та використання фондів Асоціації, а також порядок та призначення цільових внесків.
6.6.9. Правління затверджує кошторис та план роботи Асоціації на календарний рік, також проекти внутрішніх документів Асоціації.
6.6.10. Правління за власною ініціативою або за поданням Виконавчої адміністрації розглядає питання про участь Асоціації у складі робочих комісій, комітетів, дорадчих та/або консультативних або інших формах діяльності, які утворюються при державних органах, громадських організаціях, інших інституціях та приймає з цього питання відповідне рішення.
6.6.10. Рішення Правління є обов'язковими для Президента, членів Правління, Генерального директора, Виконавчої адміністрації та членів Асоціації, якщо вони не суперечать Рішенням Загальних зборів.
6.6.11. Члени Правління працюють на громадських засадах та не отримують грошової винагороди. Витрати членів Правління, що пов’язані з виконанням своїх обов'язків, можуть компенсуватись за рахунок Асоціації у розмірах (межах), що передбачені кошторисом витрат.
6.6.12. Правління звітує Загальним зборам про свою діяльність.

6.7. Президент Асоціації:
6.7.1. Обирається та звільняється з посади Загальними зборами таємним голосуванням на альтернативній основі строком на два роки за поданням Правління чи будь-кого з дійсних членів Асоціації.
Президент Асоціації очолює Правління Асоціації і у своїй діяльності підпорядковується Загальним Зборам.
6.7.2. Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цим Статутом.
6.7.3. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях і органах державної влади.
6.7.4. Представляє Асоціацію у зносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів і Правління.
6.7.5. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.
6.7.6. Призначає та звільняє з посади Генерального Директора Виконавчої Адміністрації за рішенням Правління.
6.7.7. Надає доручення та контролює діяльність Виконавчої Адміністрації.
6.7.8. Підписує правила та інші внутрішні нормативні документи Асоціації.
6.7.9. Звітує Загальним зборам про свою діяльність.

6.7.10. Віце-Президент Асоціації:
6.7.10.1. Виконує окремі доручення Президента Асоціації.
6.7.10.2. Віце-Президент Асоціації за рішенням Правління Асоціації має право приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Президента, Генерального директора Асоціації, у разі їх відсутності чи неможливості виконання ними своїх повноважень.

6.8. Генеральний директор Асоціації:
6.8.1. Здійснює свою діяльність на основі контракту, який підписує Президент Асоціації.  
6.8.2. Укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори, видає доручення, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації у межах повноважень, передбачених Статутом та/або контрактом;
6.8.3. Розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах кошторису згідно рішення Загальних зборів і Правління.
6.8.4. Без доручень діє від імені Асоціації, представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.
6.8.5. Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи звіти для розгляду Загальними зборами та Правлінням.
6.8.6. Подає Правлінню на розгляд та затвердження проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, плану роботи Асоціації на наступний рік, квартальні плани і звіти про їх виконання, а також проекти внутрішніх проектів Асоціації;
6.8.7. Подає на розгляд та затвердження Правління, не пізніше двох місяців після закінчення останнього фінансового року баланс, проект кошторису адміністративно-господарських витрат, а також загальний звіт.
6.8.8. Подає на розгляд та затвердження Правління проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Виконавчої адміністрації.
6.8.9. Керує поточною діяльністю Виконавчої Адміністрації та інших, підпорядкованих йому підрозділів Асоціації.
Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої адміністрації, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно діючому законодавству України, вживає заходи заохочення працівників Виконавчої адміністрації і накладає на них стягнення.
6.8.10. Розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчої адміністрації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов'язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності виконавчої адміністрації.
6.8.11. Звітує Загальним зборам про роботу Виконавчої адміністрації.
6.8.12.Бере участь з правом дорадчого голосу у Загальних Зборах Членів Асоціації, роботі Правління Асоціації та, за необхідності, інших органах управління Асоціації.
6.8.13.Здійснює будь-які інші функції, необхідні для виконання завдань Асоціації, за винятком функцій, які згідно з Статутом відносяться до компетенції Загальних Зборів, Правління Асоціації та інших органів управління Асоціації.
6.8.14.Генеральний директор Асоціації та інший персонал Виконавчої Адміністрації Асоціації займають оплачувані посади та можуть працювати на постійній, тимчасовій або сумісницькій основі.

7. Ревізійна комісія Асоціації

7.1. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої адміністрації Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів здійснює Ревізійна комісія. Ревізійна комісія складається з трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Асоціації на 2 роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.
Ревізійна комісія один раз на два рокизвітує про результати своєї діяльності перед Загальними зборами Асоціації».
7.2. Ревізійна комісія зобов'язана:
7.2.1. Здійснювати перевірку виконання Виконавчою адміністрацією рішень Загальних зборів, Правління, наказів та розпоряджень Президента.
7.2.2. Перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи;
7.2.3.Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.
7.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути представники членів Асоціації, які є членами керівних та виконавчих органів.
7.4. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов'язані з виконанням своїх обов'язків можуть компенсуватися Асоціацією в межах, передбачених кошторисом.
7.5. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої адміністрації Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів може здійснюватись на договірних засадах незалежний перевіряючий (незалежна аудиторська організація) відповідно до рішення Загальних Зборів або Правління Асоціації.

8. Облік і звітність Асоціації

8.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.
8.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.
8.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню та затвердженню його результатів на засіданні Правління. Виконавча адміністрація після затвердження звіту Правлінням інформує через веб-сайт АМЕУ членів Асоціації про результати фінансово-господарської діяльності Асоціації за рік.
8.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали в податкову інспекцію та інші органи, що здійснюють функції державного контролю за суб'єктами підприємницької діяльності.
8.5.Діловодство проводиться державною мовою, а у випадках, коли це не заборонено законодавством - російською та/або англійською мовами. За необхідності, діловодство може здійснюватися на договірних умовах третьою особою у відповідності до законодавства.
8.6. Асоціація забезпечує належне зберігання статутних, реєстраційних, дозвільних документів, правил, інструкцій, протоколів Загальних Зборів Асоціації, засідань Правління Асоціації, річної фінансової звітності, документів бухгалтерського обліку, документів фінансової звітності, що подаються відповідним державним органам, всіх видів договорів (угод, контрактів тощо), печаток, штампів тощо відповідно до вимог законодавства України. Вказані документи зберігаються за місцезнаходженням Асоціації. Відповідальність за збереження документів покладається на Генерального директора Асоціації.
8.7. Асоціація забезпечує належну передачу для зберігання у архіві документів тривалого зберігання відповідно до вимог законодавства України.

9. Реорганізація і ліквідація Асоціації

9.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації, а також за рішенням суду або господарського суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.2. У разі ліквідації Асоціації:
9.2.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації;
9.2.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов'язань по раніше укладеним угодам і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України;
9.2.3. З часу призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження з управління справами Асоціації. Ліквідаційна комісія вживає заходи щодо оплати боргів Асоціації третім особам, а також її Членам, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу, що її призначив.
9.2.4. У разі визнання Асоціації банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Асоціації визначаються згідно з законодавством України.
9.2.5. Майно Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, розподіляється згідно з вимогами чинного законодавства щодо неприбуткових організацій, а саме: у разі припинення Асоціації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
9.2.6. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. Уразі реорганізації Асоціації її права і обов'язки переходять до правонаступника.
9.2.7. Асоціація припиняє свою діяльність з дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.