Правила та порядок вступу та виходу з Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ)

 

1. Правила та порядок вступу та виходу з АМЕУ.

1.1. Правила та порядок вступу до АМЕУ, форми заяви про вступ, зміна категорії членства і вихід з неї, форма Свідоцтва Члена АМЕУ встановлюються рішеннями Правління АМЕУ, що розміщуються на офіційному веб-сайті Асоціації.

Асоційоване членство в АМЕУ надається експедиторським під­приємствам за рішенням Правління АМЕУ, що приймається в присутності уповноваженого представника підприємства.

Для розгляду Правлінням АМЕУ питання про вступ у асоційовані члени АМЕУ кандидатом подаються такі документи:

-   заява Правлінню АМЕУ (згідно форми); - додаток 1 (заява подається на фірмовому бланку підприємства, під­писується керівником підприємства та завіряється печаткою);
-   анкета підприємства та пропозиції АМЕУ (згідно форми); - додаток 2
-   копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
-   копія свідоцтва про реєстрацію в органах статистики.
-   копія статуту підприємства
-   довідка-характеристика діяльності підприємства. (в довільній формі) - додаток 3

Дійсне членство в АМЕУ надається експедиторським під­приємствам в присутності уповноваженого представника підприємства, розглядається Правлінням АМЕУ, що приймає відповідне рішення.

Для розгляду Правлінням АМЕУ питання про прийняття у дійсні члени АМЕУ підприємством подаються такі документи:

-   заява Правлінню АМЕУ (згідно форми); - додаток 1 (заява подається на фірмовому бланку підприємства, під­писується керівником підприємства та завіряється печаткою);
-   анкета підприємства та пропозиції АМЕУ (згідно форми); - додаток 2
-   копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
-   копія свідоцтва про реєстрацію в органах статистики;
-   копія статуту підприємства;
-   довідка-характеристика про стан діяльності підприємства (в довільній формі) - додаток 3

Виконавча адміністрація АМЕУ розсилає усім членам Асоціації інформацію про кандидатів на вступ в АМЕУ. Відклики членів АМЕУ, що надійшли, додаються до матеріалів засідання Правління.
Факт вступу підприємства до АМЕУ підтверджується посвідченням про членство.

1.2.  Кожний Член АМЕУ може добровільно вийти з Асоціації шляхом подання до Виконавчої Адміністрації письмової заяви, при цьому пояснювати причини виходу із Асоціації не обов’язково.
Датою добровільного виходу Члена АМЕУ автоматично вважається дата, що зазначена у такій письмовій заяві.
1.3.  Добровільний вихід Члена з Асоціації здійснюється Виконавчою Адміністрацією АМЕУ шляхом внесення відповідних відомостей в електронний Реєстр Членів АМЕУ та подальшим інформуванням Членів АМЕУ.
1.4.   Примусовий вихід (виключення) Члена з Асоціації здійснюється Виконавчою Адміністрацією АМЕУ за рішенням Правління АМЕУ шляхом внесення відповідних відомостей в електронний Реєстр Членів АМЕУ з подальшим інформуванням Загальних Зборів АМЕУ за наявності хоча б однієї з таких причин:
а) фактичне незнаходження Члена АМЕУ за місцем його реєстрації, що підтверджується поштовою документацією двох різних поштових служб про повернення поштового відправлення у зв’язку з відсутністю адресата за місцезнаходженням;
б) порушення Членом АМЕУ вимог Статуту і Правил АМЕУ та/або інших внутрішніх нормативних документів АМЕУ;
в) припинення або виключення з інших підстав Члена АМЕУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
г) виникнення заборгованості Члена зі сплати встановлених внесків перед Асоціацією більшої ніж квартальна;
д) у випадку набрання законної сили рішенням судового органу про порушення членом АМЕУ законних прав та інтересів АМЕУ або інших членів або рішення судового органу про виключення члена АМЕУ.
1.5.  Член АМЕУ, який виходить з Асоціації незалежно від причин не може претендувати на повернення внесків, що сплачені ним раніше;
Вихід Члена АМЕУ з Асоціації незалежно від причин не звільняє його від фінансових зобов’язань по відношенню до Асоціації, які виникли до моменту виходу з Асоціації, а також від зобов’язань щодо конфіденційності;
У разі добровільного виходу Члена АМЕУ зі складу Асоціації він сплачує встановлені в Асоціації внески у розмірі, що відповідають його статусу та пропорційно розраховуються Виконавчою Адміністрацією АМЕУ на дату подання Членом АМЕУ відповідної письмової заяви.
У разі примусового виходу Члена АМЕУ зі складу Асоціації з причини виникнення заборгованості зі сплати встановлених в Асоціації внесків такий Член АМЕУ зобов’язаний внести суму заборгованості на розрахунковий рахунок АМЕУ у десятиденний термін, що починається з дати прийняття Правлінням АМЕУ відповідного рішення, а в іншому разі Асоціація залишає за собою право щодо стягнення суми заборгованості у судовому порядку. Датою примусового виходу з Асоціації є дата відповідного рішення Правління АМЕУ.
1.6.  Свідоцтво Члена АМЕУ протягом десяти календарних днів з моменту виходу Члена з Асоціації анулюється Виконавчою Адміністрацією АМЕУ з внесенням відповідних змін до електронного реєстру Членів АМЕУ.
1.7.  Тимчасове припинення дійсного або асоційованого членства в Асоціації може бути на термін не більше одного року з дати подання письмової заяви та згідно із заявою цього члена АМЕУ за умови гарантованого ним у письмовому вигляді повернення боргу, який виник за період членства компанії в Асоціації, у визначений термін. Відновлення членства в Асоціації відбувається згідно із заявою цього члена АМЕУ за умови одноразової сплати за відновлення членства у розмірі вступного внеску.
1.8.  Заяви та скарги членів АМЕУ, щодо рішень Правління, дій Президента і Виконавчої адміністрації вирішуються виключно Загальними зборами АМЕУ.
1.9.  На період тимчасового припинення та після припинення членства в АМЕУ забороняється використання символіки АМЕУ, а також Свідоцтва Члена АМЕУ та воно має бути повернуте Асоціації на вимогу її Керівних органів.

2.  Зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації.

2.1.  Конфіденційною інформацією АМЕУ є відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих працівників та Членів АМЕУ, стали їм відомі в результаті роботи або членства в Асоціації, і поширюються (в т.ч. обговорюються, складаються) лише в межах виконання службових обов’язків або на заходах за участю Членів АМЕУ.
2.2.  Не є конфіденційною інформація Асоціації, що офіційно оприлюднена (в т. ч. на рекламних носіях). Конкретний перелік відомостей, що складають конфіденційну інформацію Асоціації, способи та процедури збереження, використання конфіденційної інформації, затверджується Правлінням АМЕУ.
2.3.  Розповсюдження конфіденційної інформації без дозволу її власника є підставою для відшкодування шкоди, завданої таким розповсюдженням.

Написати нам